Vocabulari tecnologic

Páginas: 3 (644 palabras) Publicado: 26 de diciembre de 2010
VOCABULARI:

TECNOLOGIA DE CONTROL: abasta tots els procediments i dispositius que permeten automatitzar les màquines i els processos.

SISTEMA DE CONTROL: consisteix a detectar alguna condicióde l’entorn (llum, temperatura, contacte, humitat, etc.) i en funció dels valors que detecta efectuar alguna acció com a resposta..
En un sistema de control s’introdueix un senyal, proporcionat peralgun sensor (LDR, NTC, ...) El valor del senyal es comporta com un valor prefixat que rep el nom de PUNT DE REGULACIÓ O D’AJUST. De manera que quan hi ha diferència entre el senyal d’entrada i el puntde regulació es genera un senyal d’error que s’utilitza per actuar sobre algun dispositiu: motor, bombeta, brunzidor...

COMPARADOR: compara el senyal d’entrada amb el de referència o punt d’ajust.Quan la diferència entre els dos senyals supera un valor determinat, el transistor passa de la zona de tall a la saturació

ACTUADOR: és l’element que transmet el moviment a les parts mòbils d’unrobot. Ex bombeta ja que és l’element que corregeix la variable controlada, en aquest cas seria la de la llum.

ARTICULACIÓ: l’element que serveix d’unió entre dues peces rígides d’un robot i quetransmet el moviment des dels actuadors.

AUTOMATISME: conjunt d’elements que executa accions a partir de la informació que obtenen els sensors, sense la intervenció humana directa.

REALIMENTACIÓ:procediment que es basa en la vigilància contínua d’una o més variables controlades.

SENYAL D’ENTRADA: és el que es pren a l’exterior per mitjà d’un sensor.

SENYAL DE SORTIDA: l’element decontrol és el que emet el senyal de sortida, que actua sobre l’element que du a terme l’acció de control (actuador)

RESISTÈNCIA LDR: resistència variable el valor de la qual varia en funció de laintensitat de la llum que es detecta.

RESISTÈNCIA NTC: resistència variable amb la temperatura, per a detectors de temperatura.

ROBOT: màquina programable capaç d’efectuar tasques variades, amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tecnologic
  • Tecnologic
  • tecnologic
  • Tecnologic
  • Tecnologic
  • tecnologic
  • Gwation Tecnologic
  • Alfabetizacion Tecnologic

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS