A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil

Páginas: 5 (1017 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2012
POESIA MEDIEVAL

A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil

Ab una pinta de marfil polia
Sos cabells de finíssima atzabeja
A qui los de or més fi tenen enveja,
En un terrat, la bella Flora, un dia;

Entre ells la pura neu se descobria
Del coll que, ab son contrari, més campeja
I, com la mà com lo marfil blanqueja,
Pinta i mà de una peçapareixia.

Jo, de lluny, tan atònit contemplava
Lo dolç combat, que ab estremada gràcia
Aquestos dos contraris mantenien,

Que el cor, enamorat, se m'alterava
I, temerós de alguna gran desgràcia,
De prendre'ls tregües ganes me venien.
ANÀLISI DE LA FORMA

A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfilAb-u-na-pin-ta-de-mar-fil-po-lia 10
Sos-ca-bells-de-fi-nís-si-ma at-za-beja 10
A-qui-los-de or-més-fi-te-nen-en-veja, 10
En-un-ter-rat,-la-be-lla-Flo-ra, un-dia; 10

En-tre ells-la-pu-ra-neu-se-des-co-bria 10
Del-coll-que, ab-son-con-tra-ri,-més-cam-peja 10
I,-com-la-mà-com-lo-mar-fil-blan-queja, 10
Pin-ta i-mà-de u-na-pe-ça-pa-rei-xia. 10Jo,-de-lluny,-tan-a-tò-nit-con-tem-pla-va 10
Lo-dolç-com-bat,-que ab-es-tre-ma-da-gràcia 10
A-ques-tos-dos-con-tra-ris-man-te-nien, 10

Que el-cor,-e-na-mo-rat,-se-m’al-te-rava 10
I,-te-me-rós-de al-gu-na-gran-des-gràcia 10
De-pren-dre’ls-tre-gües-ga-nes-me-ve-nien. 10

sinalefes el·lisions

Aquesta composició és decasíl·laba, per tant, amb versos d’art major isense cesures. Està composta per dos cuartets i dos tercets, és a dir, és un sonet.

Representació esquemàtica de la rima:

-ia A
-eja B
-eja B
-ia A

-ia A
-eja B
-eja B
-ia A

-ava C
-àcia D
-ien E

-ava C
-àciaD
-ien E
Vocabulari:

ab: amb
atzabeja: lignit negre i llunet, molt compacte i susceptible de poliment
sos: els seus
los: els
campeja: pot tenir diferents significats segons el context, estar en guerra
pareixia: semblava mostrar-se amb brillantor
atònit: estupefacteformar un conjunt
tregües: “de prendre’ls tregües”, es refereix abellir, fe goig
a posar pau entre dues persones.


ANÀLISI DE CONTINGUT

Títol: A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil

Per a mi té un significat de dedicatòria personal cap a una dona de la que estàenamorat, que es pentina en un terrat.

El poema està dividit, segons el meu parer, en dues parts, la primera, en aquesta part es descriu a la dama i s’explica què està fent i com ho està fent.


Ab una pinta de marfil polia
Sos cabells de finíssima atzabeja
A qui los de or més fi tenen enveja,
En un terrat, la bella Flora, un dia;

Entre ells la pura neu se descobria
Del coll que, ab soncontrari, més campeja
I, com la mà com lo marfil blanqueja,
Pinta i mà de una peça pareixia.


La segona part, conté l’aparició del jo poètic, és a dir, l’autor comença a parlar dels seus sentiments cap a aquella dona i aquella situació.

Jo, de lluny, tan atònit contemplava
Lo dolç combat, que ab estremada gràcia
Aquestos dos contraris mantenien,

Que el cor, enamorat,se m'alterava
I, temerós de alguna gran desgràcia,
De prendre'ls tregües ganes me venien.TRANSCRIPCIÓ TEXTUAL:

A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil.

Amb ua pinta de marfil polia
Els seus cabells de finíssima atzabeja
A qui els d’or més fi teníen enveja
En un terrat, la bella Flora, un dia.

Entre ells la neu pura es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil
  • A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil. francesc vicent garcía
  • COMENTARI DE TEXT: A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil
  • A Una Hermosa Dama De Cabell Negre
  • a una hermosa dama de cabell negre
  • a una hermosa dama de cabell negre
  • A una hermosa dama de cabell negre
  • A Una Hermosa Dama De Cabell Negre... Comentari

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS