Àcids nucleics

Páginas: 2 (376 palabras) Publicado: 19 de junio de 2010
ADN: Estructura secundària La doble hèlix (bc-ADN)

Estructures d’ordre superior
Estructura primària de l’ADN: Els ADNs són polidesoxiribunucleòtids, és a dir, polímers amb una estructura primàriaque resulta de l’encadenament lineal de nucleòtids. La pentosa dels nucleòtids és desoxiribosa i les bases són A, T, C i G (mai U). Les fibres resultants tenen un extrem 3’ i un extrem 5’; hi ha unesquelet format per l’alternança de pentoses i fosfats, i una seqüència variable de bases nitrogenades. Estructura secundària de l’ADN. Per complementaritat de bases, dues fibres de mc-ADNantiparal·leles (invertides una respecte de l’altra), formen una estructura regular que anomenem doble hèlix. La complementaritat és conseqüència de la distribució espacial dels àtoms de les bases nitrogenadesveïnes. A i T, d’una banda, i C i G, de l’altra, poden formar ponts d’hidrogen perfectament orientats, que donen estabilitat a una estructura que podem qualificar de bicatenària (bc-ADN), complementària(parells de bases A-T i C-G) i antiparal·lela (3’ 5’ i 5’ 3’). Els ADNs bicatenaris compleixen les lleis de Chargaff ( %A = %T ; %C = %G ). Els parells de bases s’amaguen apilats en l’interior de ladoble hèlix, mentre que l’esquelet que forma la repetició pentosa-fosfat, amb caràcter polar, queda a l’exterior, dibuixant una doble hèlix de 20 de diàmetre i amb un pas de rosca característic de 10parells de bases (pb).

L’estructura primària dels ARNs és similar a la dels ADNs, un encadenament lineal de nucleòtids per donar una estructura monocatenària amb extrems 3’ i 5’. La pentosa delsnucleòtids és ribosa i les bases, A, U, C i G (mai T). Sobre aquestes línees, diferents representacions dels ARNt , els únics ARNs amb estructura secundària, tot i que no és una doble hèlix. Els ARNtpresenten tres braços, especialment significatiu el que conté l’anticodó. En l’extrem 3’ s’hi troba un aminoàcid.

Estructures d’ordre superior. En els eucariotes, les dobles hèlix d’ADN s’enrotllen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Àcids nucleics
  • Els Àcids Nucleics
  • Resum Tema 7 Acids Nucleics
  • ELS ÀCIDS NUCLEICS. DUPLICACIÓ DEL DNA I LA BIOSÍNTESI DE LES PROTEÏNES
  • UD. 5 INFORMACIÓ GENÈTICA ÀCIDS NUCLEICS I LA SEVA MANIPULACIÓ
  • Acids
  • àcids grasos
  • TEMA 9 CIDS NUCLEICS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS