Apuntes Galego Historia Capitalismo

Páginas: 9 (2125 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2013

TEMA1: CAPITALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1. CAPITALISMO

O capitalismo aparece no século XVIII e finais do XIX ante o triunfo da burguesía e ás transformacións económicas, políticas, sociais e ideolóxicas debido á revolución industrial.
Os socialistas comezaron a empregar o termo “capitalismo” como modo despectivo cara este sistema económico a partires de 1880.

Interpretacións-Dende o punto de vista Liberal, o capitalismo é un sistema caracterizado pola defensa da propiedade privada dos bens de produción, co obxectivo de xerar beneficios aos propietarios (espírito de lucro), a liberdade de contratación (traballo asalariado) de creación de empresas e de intercambio que dependen unicamente das leis de mercado.

-Dende o punto de vista marxista, o capitalismo é un sistemaque permite concentrar o capital nas mans dunha minoría, a burguesía, e a produción baseada no traballo asalariado, polo que o traballador convérsese nunha mercadoría cun prezo determinado pola lei da oferta e da demanda. A súa plusvalía beneficia aos que posúen o capital.

A interpretación liberal céntrase nos aspectos económicos, porén, a marxista nos aspectos sociais pola explotación dunhaclase sobre outra. Para o liberalismo a valoración final é positiva, o marxismo considéraa negativa.

Evolución

1. Cap. Mercantil: moi vinculado ao comercio burgués nos séculos XVI-XVIII
2. Cap. Industrial: está relacionado coa revolución industrial a finais do século XVIII. As fábricas convérsense no motor básico serrando beneficios á burguesía, que domina social e económicamente.
3. Cap.Financieiro: desenvólvese no 1870 ante a necesidade de capital para abrir novos negocios. Obteñen ese capital a través da Bolsa e dos bancos.

Características

1. O capital é o elemento fundamental: o capital é un conxunto de bens que xeneran beneficios ao seu propietario. Nunha economía capitalista polo tanto, o elemento fundamental de produción é o capital e os que o posúen controlan edominan a economía do país.

2. Liberdade económica: o capitalismo baséase na liberdade económica e sen ningunha limitación: liberdade de empresa, de comercio, de mercado, de salarios… O estado non deben intervir na actividade económica, que debe estar nas mans dos particulares, pero si debe favorecer a súa liberdade. Os prezos deben fixarse dependendo da oferta e da demanda.

3. A riquezaindividual: A búsqueda do enriquecemento (espírito de lucro) é o que debe guiar as persoas. Considérase que son estas ideas as que xeran o éxito e melloran a sociedade.

4. Propiedade privada dos medios de produción: consideráse que para a aproveitar ao máximo os recursos, a propiedade dos medios debe ser privada.

5. Traballo asalariado: o capitalismo baséase na especialización e no salario paralograr o aumento da produción e os beneficios. Aquí aparece o proletariado, un grupo social que ten como medio de subsistencia o seu traballo.

6. Desigualdade económica e social: o desenvolvemento do capitalismo xera o crecemento económico pero tamén a desigualdade, explotación e dependencia entre as diferentes clases sociais.

7. Crises cíclicas: dentro do capitalismo podemos atopar diferentesciclos, períodos de crecemento máis ou menos rápido, fases de estancamento ou outras de crecemento negativo (depresións), que ven determinado por unha crise económica. Os empresarios con menos custos “sobreviven” e recorren á innovación para atopar novos mercados.

2. REVOLUCIÓN AGRARIA.

Durante os séc XVIII e XIX os campos europeos e americanos comezan a ter cambios grazas á introdución denovas ténicas e métodos agrícolas, da mecanización e da modificación da propiedade das terras, que tiñeron importantes consecuencias como o aumento da prod. do gando, a fertilidade da terra, maior produción e polo tanto mellora na alimentación e crecemento da pob, favorecendo á revolución industrial.


A agricultura no A.R

1. Caracterízase polo estancamento e as poucas innovacións...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Semana Galega da Historia
  • Historia veterinaria galega
  • Glosario de Historia en Galego
  • Historias de galicia (galego)
  • Apuntes de la Historia
  • Apuntes de Historia
  • Apuntes historia
  • Apuntes Historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS