Normes Seguretat

Páginas: 3 (532 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2012
NORMES DE SEGURETAT DE L’ASSISTENT PER A LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
TELEMÀTICA
NORMAS DE SEGURIDAD DEL ASISTENTE PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
TELEMÁTICA

1. És obligació de l'usuari crear laseua pròpia contrasenya la primera vegada que
accedixca a l'aplicació.
Es obligación del usuario crear su propia contraseña la primera vez que acceda
a la aplicación.
2. L'usuari ha de mantindre lesseues claus d'accés i mai ha de facilitar a ningú la
contrasenya d'accés ni usar les d'altres.
El usuario debe mantener sus claves de acceso y nunca debe facilitar a nadie la
contraseña de accesoni usar las de otros.
3.
Està prohibit utilitzar, copiar o transmetre informació continguda en el sistema
informàtic d'esta Conselleria per a ús privat o per a qualsevol altre ús distint del servicipúblic a què està destinada.
Está prohibido utilizar, copiar o transmitir información contenida en el sistema
informático de esta Conselleria para uso privado o para cualquier otro uso distinto alservicio público al que está destinada.
4. Cada usuari es troba obligat a guardar secret professional de les dades de caràcter
personal emmagatzemats en l'aplicació de l’Assistent per a laSol·licitud Telemàtica
d’Admissió.
Cada usuario se encuentra obligado a guardar secreto profesional de los datos de
carácter personal almacenados en la aplicación del Asistente para la SolicitudTelemática de Admisión.
5. Es recomana que la contrasenya tinga un mínim de sis caràcters alfanumèrics.
Se recomienda que la contraseña tenga un mínimo de seis carácteres alfanuméricos.
6. Una vegadatranscorregut el termini de presentació de les sol·licituds, no podran
accedir a la modificació de la instància, i només podran realitzar les consultes que
s'establisquen.
Una vez transcurrido el plazo depresentación de las solicitudes, no podrán acceder a
la modificación de la instancia, y sólo podrán realizar las consultas que se establezcan.
7. Quan teclege la contrasenya, no es mostraran...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Seguretat Laboratori
  • Seguretat
  • seguretat
  • Principis De La Seguretat Social
  • Condicions De Seguretat A Egipte
  • Legislació de seguretat i protecció de dades
  • Norma
  • Normas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS