Práctica química análisis de una aspirina

Páginas: 4 (855 palabras) Publicado: 27 de octubre de 2014
Clara Platón

LABORATORI
P.3: ANÀLISI DE L’ASPIRINA.

OBJECTIU:

L’ objectiu de la pràctica és determinar el percentatge d’àcid acetilsalicílic que
contenen les aspirines, i això ho femmitjançant una volumetria de neutralització àcidbase.

FONAMENTS TEÒRICS:

La volumetria, també coneguda com a valoració àcid-base, és una tècnica utilitzada per
realitzar anàlisis de tipusquantitatiu, per tal de trobar quina quantitat d’una dissolució
es necessita per reaccionar amb una altra solució de concentració i volum coneguts. Es
mesura amb exactitud el volum de reactiu de concentracióconeguda, anomenat
valorant, que necessitem per que reaccioni amb l’analit o solució de concentració
desconeguda.

La volumetria es el mètode que hem utilitzat al laboratori per tal de trobar lapuresa
de l’aspirina. La volumetria realitzada es tracta d’una valoració àcid-base.

Una base és aquella substància que tendeix a rebre protons quan reacciona amb una
altra substància. En canvi, unàcid és aquella substància que tendeix a perdre protons
quan reacciona amb una altra substància.

El punt final de la valoració és el punt en el qual el pH del reactiu és 7, i normalment lasolució canvia en aquest moment de color de forma permanent degut a un indicador.

El pH és la mesura d’acidesa d’una dissolució aquosa i correspon al – log [H3O+], per
tant, el pH és la mesura de laconcentració d’ ions H3O que conté una solució. Si el pH
és menor que 7 la dissolució s’anomena àcida, si és igual a 7 és neutra i si és més gran
que 7 és bàsica.

Per tant, per calcular la puresade l’aspirina farem la neutralització per descobrir la
quantitat d’analit que reacciona amb el valorant fins que la dissolució arriba al seu
punt final i el seu pH equival a 7. Per mesurar el pH dela volumetria podem utilitzar o
un pH-metre o bé indicadors d’àcids o bases dèbils. Nosaltres hem utilitzat un
indicador anomenat fenolftaleïna (C 20H14O4) que a les solucions àcides és incolor i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica Analisis Quimico
  • practica de analisis de olor (quimica)
  • Practicas analisis quimico
  • Práctica de aspirina
  • practica de aspirina
  • Analisis de la aspirina
  • Practica Sobre Produccion Quimica De Aspirina
  • Sintesis De La Aspirina Practica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS