Psicometria Solucions PS 2012 13 B 1

Páginas: 5 (1105 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2015
Prova de síntesi 1.  
 
1. Quines de les afirmacions següents són INCORRECTES?: 
 
A. En una matriu multitret-multimètode en la diagonal principal trobarem
representada la validesa convergent.
B. A mesura que augmenta el coeficient de fiabilitat d’un test augmenta l’interval
on se situa la puntuació verdadera del subjecte.
C. Els mètodes de compromís són mètodes que es basen exclusivamenten la
competència del subjecte sobre la matèria.
D. Anomenem comunalitat a la variància compartida per diversos ítems d’un test.
E. Els distractors d’un ítem funcionen adequadament quan els subjectes amb un
baix nivell contesten l’ítem de manera incorrecta.

 
S’ha construït un test amb 36 ítems per mesurar el grau de funcionalitat en el 
trastorn bipolar.  
 2. Calculeu la fiabilitat del test pel mètode de les dues meitats sabent que la 
correlació entre els ítems parells i senars és de 0.59. Interpreteu el resultat 
sabent que el test es vol aplicar en l’àmbit clínic. 
 
2rpi
2 × 0,59
rXX ' =
=
= 0,74  
1 + rpi 1 + 0,59
 
Malgrat el valor del coeficient de fiabilitat supera el valor de 0.70, valor considerat adequat en condicions generals, el fet que el test es vulgui aplicar en un context 
clínic on les decisions preses a partir del resultat del test poden ser importants per 
al pacient, es requeria un test amb una fiabilitat més alta. 
 
3. S’ha mesurat la funcionalitat i la qualitat de vida a partir d’un qüestionari i 
una entrevista. A partir de la matriu multitret­multimètode següent que 
podem dir sobre la validesa convergent i discriminant? 
 
  
Entrevista‐F Entrevista‐QV 
Test‐F 
Test‐QV 

Entrevista‐F 

0,09 
0,63 
0,12 

Entrevista‐QV Test‐F 
Test‐QV 
  
  
  
1   
  
0,19
1   
0,76
0,11
1

 
La  validesa  convergent  és  bona  atès  que  quan  es  mesura  el  mateix  tret  amb 
diferents mètodes la correlació entre tret i mètode és alta (0.76 i 0.63). La validesa discriminant també és bona atès que quan es mesura diferents trets amb el mateix 
mètode la correlació és baixa (0.09 i 0.11). 
 

4.­  Les  puntuacions  dels  pacients  en  el  test  que  avalua  funcionalitat 
segueixen  una  distribució  normal  amb  mitjana  22  i  desviació  estàndard  de 
4,2. Si un subjecte obté una puntuació en el test de 13, quina puntuació típica 
i puntuació T li correspon?  
 
z=

13 − 22
= −2,14  
4,2

T = 50 + (10 ⋅ −2,14) = 28,6 ≈ 29  
 
 Prova de Síntesi 2. 
 
 
1. Quines de les afirmacions següents són INCORRECTES?: 
 
A. En una matriu multitret-multimètode en la diagonal principal trobarem
representada la fiabilitat.
B. Diem que els distractors d’un ítem funcionen adequadament quan els subjectes
amb un baix nivell tendeixen a contestar l’ítem de manera correcta.
C. Dos tests són paral·lels si la mitjana de la puntuacionsempíriques dels dos tests
són iguals.
D. Un fals negatiu esdevé quan es classifica incorrectament un subjecte dins del
grup dels competents.
E. El coeficient de validesa pot tenir signe negatiu.

 
 
S’ha construït un test amb 26 ítems per mesurar el grau de funcionalitat en el 
trastorn bipolar. El test s’ha aplicat a una mostra de 68 pacients obtenint una mitjana de 43 punts, desviació típica de 7 punts. 
 
2. Calculeu el coeficient alfa de Cronbach sabent que el sumatori de les 
variàncies dels ítems és de 18,4. Interpreteu el resultat sabent que el test es 
vol aplicar en l’àmbit de la recerca. 
 
 
n


S 2j ⎥


n ⎢
26 ⎡ 18,4 ⎤
= 0,65  
1−
α=
1 − j =1 2 ⎥ =
49 ⎥⎦
n −1 ⎢
S x ⎥ 26 − 1 ⎢⎣
 

  
  Es recomana que els test que utilitzin per fins de recerca almenys superin una 
fiabilitat de 0.7, per la qual cosa la fiabilitat del test no es considera adequada. 
 
3. S’han mesurat dos trets (funcionalitat i qualitat de vida) a partir de dos 
mètodes (un test i una entrevista). Com valoraríeu la validesa discriminant 
de la funcionalitat? 
 
La validesa discriminant es podria valorar a partir de la correlació de les ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Solucions PAC3 13 14 2 1
  • 3ESO Actividades 2012 13 1
  • SOLUCIONS PACS PSICOMETRIA 1
  • Solucions PAC3 12 13 1
  • 2012 13
  • Apuntes de psicometria bloque B
  • Solucions PAC2 12 13 2
  • PAC1 13 14 2 SOLUCIONS 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS