SOL PAC 3 PERSONES I ORGANITZACIONS

Páginas: 11 (2687 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2013
Estudis d’Economia i Empresa
Persones i Organitzacions
Curs 2012-13 / 2º semestre

Solucions Orientatives

Prova d’Avaluació Continuada 3 (PAC3).
Activitats de la funció de personal
Enunciats
EXERCICI 1. Establiment del salari de cada empleat d’acord a un sistema de gestió per competències

Empleats

Salari base

Complement
màxim (25%)
100%

Avaluació
rendiment
90

BandaSalari final

3

Complement
obtingut
6.870,5€

Isabel Reyes

27.482€

34.352,5€

Meritxell Ayuso

26.345€

65%

60

2

4.281€

30.626€

Pere Casabona

28.825€

0

42

1

0

28.825€

EXERCICI 2. Pla de formació destinat a millorar el desenvolupament de dues competències: Ètica
professional i Treball en equip.
Una primera manera de començar a respondreaquesta pregunta seria establint la definició de les dues
competències. El diccionari de competències de la CEPES d’Andalusia les defineix com,
• Ètica professional: capacitat per a actuar tenint en compte els principis i l’ètica de la professió en
l’activitat quotidiana.
• Treball en equip: capacitat per establir relacions de participació i cooperació amb d’altres persones,
compartint recursosi coneixement, harmonitzant interessos i contribuint activament a l’assoliment
dels objectius de l’organització.
1. Objectius de formació.
Ètica professional
Descriure les funcions de l’ètica professional, tant pel
que fa a la societat, com a l’organització, com al
propi individu.
Internalitzar la visió de l’ètica com una pràctica
positiva.
Conèixer el codi ètic de l’organització i elscanals que
aquesta ofereix per a aclarir dubtes de tipus ètic
Aplicar principis i estàndards concrets del codi d’ètica
de l’organització a problemes específics del
departament comercial .
Davant situacions i dilemes concrets, desenvolupar
respostes que siguin conformes als estàndards,
principis i valors de l’ètica professional.
Comprendre el valor d’exercir un lideratge ètic i
saber comencoratjar altres a exercir la seva
professió de manera ètica.

1/6

PAC3. Activitats de la funció de personal
Treball en equip
Internalitzar la idea de que el treball en equip és la
unió de persones en un projecte comú.
Implementar un sistema de valors i creences que faci
que les persones creguin en l’empresa i participin en
la definició de fites, i objectius.
Fomentar lescomplementarietats dels diferents
membres de l’organització.
Adquirir habilitats per a crear sinèrgies que
optimitzen el resultat dels projectes, productes o
serveis.
Potenciar el treball en equip com a valor estratègic
de l’empresa.
Fomentar la idea que l’equip és la base de
l’organització.
Substituir altres conceptes organitzatius basats en la
jerarquia. Cada persona s’integra en l’equip com amembre de l’organització a la que pertany.

2.- Disseny del programa
Com a mínim s’han de posar els punts del mòdul i el seu apartat 3.3.3. La fase del disseny del programa de
formació implica la sistematització d’una sèrie d’activitats sobre les quals recolzaran totes les accions
formatives. Les decisions seran:
• Nombre de persones que es formarà.
• Calendaris
• Si les activitatsformatives seran dintre o fora de l’empresa.
• Si les activitats formatives seran dintre o fora de l’horari laboral
• Pressupostos: tant directes com a indirectes.
• La selecció de formadors o empreses externes de formadors.
• Mitjans i equipaments necessaris.
Apart d’aquestes consideracions comunes, per cada un dels aspectes de formació establim els
següents aspectes:
2.1.- Ètica professional.
Laformació hauria de combinar una formació inicial en l’aula amb una altra “en el treball”. Els participants en
el procés aprenen directament en l’entorn de la seva feina i no es necessiten equipaments especials. El
formador ha de ser intern de l’organització, preferentment amb un càrrec directiu, i tenir habilitats docents.
2.2.- Treball en equip
La formació pot ser mixta, interna o externa....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Persones i organitzacions (rrhh)
  • PAC 3 Psicologia de l'educació i l'instrucció
  • PAC 3
  • Politica i direcció de persones pac
  • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3
  • persona I
  • I. persona
  • Pac Marketing I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS