Absentismo laboral: conciliación vida laboral y familiar

Páginas: 35 (8679 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2011
ABSENTISME LABORAL: CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I FAMILIAR

Projecte Màster Direcció de RRHH 2007-2009

ÍNDEX

Introducció--------------------------------------------------------------------------3
1. Marc teòric
1.1 Motivació i Satisfacció------------------------------------------------------4-6
1.1.1 La Motivació en el treball------------------------------------------------6-7
1.2 Lapolítica retributiva--------------------------------------------------------8-11
1.3 Absentisme laboral----------------------------------------------------------12-13
1.3.1 Factors psicosocials de l’absentisme laboral-----------------------13-14
1.3.2 Mesurament de l'absentisme laboral---------------------------------14
1.4 Conciliació vida laboral ifamiliar-----------------------------------------15-19
1.5 Clima laboral------------------------------------------------------------------20-23
1.5.1 Elements d’anàlisis del clima laboral---------------------------------23-24
1.5.2 Com afecta la cultura laboral en el clima----------------------------24-26
2. Objectius i hipòtesis ---------------------------------------------------------27
3. Mètode: Implementació del controld’hores----------------------------28-29
4. Resultats------------------------------------------------------------------------30
5. Conclusions--------------------------------------------------------------------31
6. Bibliografia----------------------------------------------------------------------32-33

0. INTRODUCCIÓ
El principal motiu pel qual m’he decidit en fer aquest tema és perquè actualment estictreballant en un departament de RRHH on es dona aquest cas en concret, i per tant, seria una manera de posar en pràctica els coneixements que he après fent aquest màster.
En primer lloc, creiem que és important dir que l’absentisme és un dels costos que més preocupen a les empreses i que més tracten de controlar i reduir. En segon lloc, creiem que la motivació del personal es constitueix en unmitjà important per a garantir el desenvolupament personal dels treballadors i, per tant, millorar la productivitat en l’empresa.
Sóc directora de RRHH d’una empresa sanitària d’uns 60 treballadors. Basant-nos en la comparació de les estadístiques dels anys 2007 i 2008 hem observat que ha augmentat l’absentisme laboral, tenint en compte: les baixes de contingències comuns i accidents laborals, diesd’assumptes propis, permís de maternitat i paternitat, assistència a congressos, malaltia - accident greu- hospitalització, trasllat de domicili i llicència per matrimoni. Per tant, un dels objectius per aquest any 2009 és reduir l’absentisme en l’empresa respecte al 2008, i una de les mesures que volem fer és implementar el fixatge del personal per aconseguir un horari més flexible. La idea és lasegüent aconseguir motivar al personal, mitjançant la flexibilitat horària i la conciliació laboral i familiar, però tenint en compte que a finals d’any el saldo d’hores sigui sempre en positiu, o com a màxim 10 hores en negatiu. Cada treballador s’organitzarà el seu temps de treball, això si establint una hora màxima d’entrada i de sortida a l’oficina, que serà entre les 08:00 i les 19:00 hores,de manera que els treballadors tindran més flexibilitat per fer gestions, com per exemple, anar al metge, anar a veure als seus fills a l’escola, sobretot quan finalitzen els trimestres, perquè han d’anar a parlar amb els mestres, o anar a veure’ls a les activitats de final de curs, etc. D’aquesta manera augmentaria la motivació, donant pas a una conciliació de la vida laboral i familiar, i pertant, creiem que disminuirà l’absentisme.
El tipus de metodologia que utilitzarem és quantitativa, ja que a partir de la comparació dels índexs d’absentisme del primer semestre del 2008 respecte al mateix període del 2009, podrem conèixer si ha augmentat o ha reduït l’absentisme.

1.1 MOTIVACIÓ I SATISFACCIÓ

En l’estudi del comportament humà en el treball hi ha pocs temes tan atractius...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Conciliacion de la vida familiar, laboral y personal
  • La conciliacion laboral y familiar
  • Conciliacion familiar y laboral
  • Absentismo laboral
  • Absentismo laboral
  • Conciliacion de la vida laboral y familiar o corresponsabilidad
  • Absentismo laboral
  • Absentismo laboral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS