Acte administratiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2656 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.
I. L’acte administratiu: concepte i classes 1. Concepte 2. Classes II. Elements 1. Element subjectiu 2. Element objectiu 3. Element teleològic 4. Element formal III. La motivació i la forma IV. El silenci administratiu i actes presumptes 1. Concepte i pressupòsits 2.Regulació del silenci administratiu 2.1. Procediments iniciats a sol•licitud de la persona interessada 2.2. Procediments iniciats d’ofici 3. Efectes 4. Resolució expressa de l’Administració després de produir-se el silenci

I. L’acte administratiu: concepte i classes 1. Concepte La doctrina defineix l’acte administratiu com qualsevol declaració de voluntat, de judici, de coneixement o de desigrealitzada per l’Administració en l’exercici d’una potestat administrativa diferent a la potestat reglamentària. De la definició d’acte administratiu es poden extreure les notes següents: L’acte administratiu és una declaració intel•lectual. Per tant, s’han d’excloure les activitats exclusivament materials. El contingut de l’acte administratiu pot estar integrat pels tipus de declaració següents:
• •• •

Una declaració de voluntat (p. ex., resolucions finals dels procediments). Una declaració de judici (p. ex., informes, dictàmens). Una declaració de desig (p. ex., propostes o peticions d’un òrgan administratiu a un altre). Una declaració de coneixement (p. ex., certificacions, diligències).

La declaració ha de procedir de l’Administració. S’exclouen del concepte d’acte administratiu elsactes dels administrats, tot i que produeixen efectes conforme al dret administratiu (p. ex., la presa de possessió d’una plaça per un funcionari nomenat prèviament).

Està regulat pel dret administratiu. No tots els actes que l’Administració duu a terme són actes administratius, els actes administratius s’han de diferenciar dels actes de l’Administració, els quals estan sotmesos a altresbranques de l’ordenament jurídic. La potestat administrativa exercida en l’acte ha d’ésser diferent de la potestat reglamentària: amb els reglaments, l’Administració dicta actes que innoven l’ordenament jurídic, mentre que amb la producció d’un acte administratiu l’Administració es limita a aplicar l’ordenament jurídic. 2. Classes d’actes administratius S’han fet classificacions molt diverses dels actesadministratius. Les més significatives són les següents: a) Actes resolutoris o definitius i actes de tràmit. Aquesta distinció es basa en la funció diferent que compleixen els actes en el si d’un procediment administratiu. Així, els actes resolutoris són els que posen fi a un procediment i resolen sobre el fons de l’afer, mentre que els actes de tràmit són tots els que es produeixen al llarg delprocediment, per preparar la resolució final (p. ex., informes, propostes, etc.). La distinció entre actes de tràmit i actes resolutoris és molt important, pel que fa a la impugnació. Els actes resolutoris poden ser impugnats en via administrativa o contenciosa; mentre que els actes de tràmit, en general, no són impugnables separadament, llevat dels anomenats actes de tràmit qualificats, que sónels que decideixen directament o indirectament l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable dels drets o interessos legítims (art. 107.1 LRJAPC). b) Actes favorables i actes de gravamen. Els actes favorables són els que amplien el patrimoni jurídic de l’administrat, li reconeixen drets o facultats, o l’alliberen d’un deure olimitació. Els actes de gravamen, en canvi, restringeixen el patrimoni jurídic de l’administrat, li imposen obligacions o càrregues, o li redueixen drets o llibertats. c) Actes que posen fi a la via administrativa i actes que no posen fi a la via administrativa. Distinció que serveix per establir quins actes són susceptibles de recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic i quins no ho són,...
tracking img