Administracion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3894 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)
ABBYY® FineReader® 9.0 Sprint
ABBYY FotoReader
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY FineReader 9.0 Home Edition
ABBYY FineReader 9.0 Express Edition
Dôležité! Pred inštaláciou, kopírovaním alebo používaním softvéru si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky. Inštalovanie, kopírovanie alebo používanie softvéru indikuje váš súhlas s týmito podmienkami.Táto licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) je právnou zmluvou medzi vami, koncovým používateľom, ktorý získal vyššie uvedený softvér spoločnosti ABBYY (vrátane akéhokoľvek právneho subjektu, pre ktorý je výrobok určený), a spoločnosťou ABBYY. Vzťahuje sa na vyššie uvedený softvér spoločnosti ABBYY, ku ktorému je táto zmluva EULA priložená, vrátane všetkých príslušných médií, vytlačenýchmateriálov a online alebo elektronickej dokumentácie, ako aj aplikácií, databáz a iných softvérových komponentov, ktoré sa spoločne označujú ako SOFTVÉR.
Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním SOFTVÉRU potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvy EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s jej podmienkami.
Táto zmluva EULA nadobúda platnosť, keď prijmete všetky tu uvedené podmienky výberomprehlásenia "Súhlasím s podmienkami tejto licenčnej zmluvy" a následným stlačením príkazu Ďalej na obrazovke. Je zaväzujúca na celú dobu platnosti autorského práva SOFTVÉRU.
Tento SOFTVÉR je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Súhlasíte s tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste podpísali. Táto zmluva EULA je vymáhateľná voči vám a vočiakémukoľvek právnemu subjektu, ktorý tento SOFTVÉR získal, a v mene ktorého sa používa.
Ak je k softvéru priložený výtlačok tejto zmluvy EULA, v prípade akýchkoľvek odlišností v obsahu medzi textom tejto zmluvy EULA a textom v priloženom výtlačku, prednosť má text výtlačku.
Ak s podmienkami tejto zmluvy EULA nesúhlasíte, SOFTVÉR nepoužívajte a vyberte prehlásenie "Nesúhlasím s podmienkamilicenčnej zmluvy" a pokračujte vybratím príkazu Zrušiť.
Definície
Pod pojmom "ABBYY" sa myslí spoločnosť ABBYY USA Software House Inc. registrovaná na adrese 47221 Fremont Boulevard, Fremont, Kalifornia 94538, USA, ak sa použije článok 17.1 tejto zmluvy EULA, spoločnosť
ABBYY Europe GmbH registrovaná na adrese Elsenheimerstr. 49 80687 Mníchov, ak sa použije článok 17.2 tejto zmluvy EULA, spoločnosťABBYY UK Ltd. registrovaná na adrese Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Veľká Británia, ak sa použije článok 17.3 tejto zmluvy EULA, spoločnosť
ABBYY LLC registrovaná na adrese ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskva, Rusko, ak sa použije článok 17.4 tejto zmluvy EULA, spoločnosť
ABBYY Software House Ukraine registrovaná na adrese 31, Degtyarevskayast., Kyjev, Ukrajina 03680, ak sa použije článok 17.5 tejto zmluvy EULA,
a spoločnosť ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi, CY 2404, Nikózia, Cyprus, vo všetkých ostatných prípadoch.
"ABBYY Group" znamená spoločnosť ABBYY a všetky jej pobočky.
"Pobočka spoločnosti ABBYY" znamená subjekt, ktorý - či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov -ovláda, je ovládaný alebo je pod všeobecnou kontrolou spoločnosti ABBYY.
Pojmy "Vy", "Váš" a "koncový používateľ" odkazujú a zahŕňajú všetky osoby alebo právne subjekty, ktoré získali tento SOFTVÉR, a v mene ktorých sa SOFTVÉR používa.
Pod pojmom "licencia" sa myslia neexkluzívne obmedzené práva udelené spoločnosťou ABBYY, ktoré umožňujú používať SOFTVÉR v súlade s pravidlami a podmienkami zmluvyEULA.
1. Udelenie licencie
1.1 Spoločnosť ABBYY vám na základe súhlasu s podmienkami zmluvy EULA udeľuje licenciu, ktorá vám umožňuje používať SOFTVÉR vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a apletov začlenených do tohto SOFTVÉRU, ako aj sprievodné vytlačené materiály a všetky výhradné kópie SOFTVÉRU, ako je vysvetlené nižšie. Všetky nižšie...
tracking img