Analisis fluxos materials catalunya

Páginas: 5 (1169 palabras) Publicado: 13 de junio de 2011
Resum de l’article: “Análisis de los flujos de materiales de una región: Cataluña (1996-2000)”
En aquest article es pretén exposar la dinàmica que han seguit els fluxos de materials durant 4 anys a Catalunya, amb la intenció d’esbrinar quina és la interrelació que existeix entre el creixement econòmic i el consum de recursos naturals i els impactes que aquest consum pot provocar en el medi on esdesenvolupa.
Un punt clau en el debat de la sostenibilitat, recau en la necessitat de desmaterialitzar (de forma absoluta o relativa) l’economia d’alguns països, per tal de disminuir l’alt consum de recursos materials i energètics que aquests tenen. La quantificació d’aquest consum, mitjançant un Anàlisi dels Fluxos Materials (AFM) en un país o regió determinada, i la relació que aquest consumté amb el creixement econòmic, permet entendre els impactes que aquest desenvolupament econòmic pot tenir en el medi natural. És veritat però, que l’aplicació de l’AFM a escala regional encara és un pràctica bastant limitada; presenta dificultats a l’hora de definir els límits que permeten quantificar les entrades i sortides de materials, disposa d’una metodologia dispersa i no estandarditzada niequiparable a la publicada per Eurostat i a més a més, té carència de dades i presenta una gran dispersió. Tot i les limitacions, aquest mètode és utilitzat en l’estudi en qüestió, amb la intenció de fer una primera estimació que permeti analitzar si l’economia catalana està patint o no, una desmaterialització. La metodologia que s’utilitza és la publicada per Eurostat pereconomies nacionals i s’estructura en els següents punts:
* Petita introducció del sistema: Catalunya. Desprès de situar geològicament la zona d’estudi, es fa referència a l’estructura sectorial de Catalunya que s’ha mantingut dominada pel sector serveis (60% del VAB) seguit de la indústria (30%).
* Indicació dels fluxos de materials i els seus indicadors.
Els fluxos de materials quantificatssón:
* EDM (Extracció domèstica de materials): biomassa, minerals i combustibles fòssils dins dels límits de la regió.
* Importacions i exportacions amb l’estranger i Espanya.
Els indicadors dels materials quantificats són:
* EMD, ED ( extracció domèstica), CMD (consum de materials domèstic) i BCF( balanç físic del comerç)
En els resultats de l’anàlisi del’evolució dels fluxos de materials, s’observa que en termes globals hi ha una forta tendència a l’alça de l’entrada de materials (en els últims 5 anys l’ED ha augmentat un 26% , l’EMD un 30% i el CMD un 50%), una estabilització pel que fa a les exportacions, així com també un augment de la dependència amb l’estranger. En termes relatius, el creixement de tots els indicadors d’entrada i consum dematerials és superior al creixement de la població. Per tant, tant en termes globals com relatius, Catalunya no presenta cap desmaterialització en la seva economia. Seria necessari però, fer un seguiment dels indicadors en un període temporal més ampli, per saber si la situació actual és causada per una rematerialització després d’una època de desmaterialització o perquè ha estat lligat sempre aun augment en les necessitat de recursos materials. De totes maneres, se sap que aquesta forta materialització ha estat conseqüència de l’expansió del sector de la construcció i per tant de l’evolució dels recursos minerals. En referència amb els indicadors, en la figura 4 es pot observar que l’ED de biomassa s’ha mantingut bastant constant durant el període estudiat, a diferència del’intercanvi amb l’exterior que ha estat alt, cosa que ens indica que Catalunya està lluny de ser autosuficient pel que fa a aquesta família de materials. S’ha de dir però, que aquest intercanvi amb l’exterior es veu gran part alimentat per la ramaderia, que és una activitat amb molt pes a Catalunya i que representa un 20% dels fluxos d’importacions i exportacions que aquests, a més, per la seva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Anàlisis Oda a Catalunya des del Tròpic d'Agustí Bartra
  • Era de los flux
  • Materials
  • catalunya
  • Catalunya
  • Catalunya
  • Generacion Flux
  • AEON FLUX

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS