Aprenentatge basat en materials hipermedia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1866 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMEDIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL
PER ADULTS

Isabel Lucio Vidal
Maig de 2009ÍNDEX

1. Introducció. Situació inicial.........................................................................3

2. Perfil dels estudiants...................................................................................3

3. Objectius i aportacions de lavirtualitat a la formació presencial.................3

4. Metodologia................................................................................................4

5. Plataforma educativa i elements de l’aula virtual........................................4

6. Implementació.............................................................................................5

7.Avaluació.....................................................................................................6

8. Bibliografia...................................................................................................6


1. Introducció. Situació inicial

El Ministeri d’Educació vol posar en marxa una estructura virtual per facilitar els estudis de formació professional per a adults. En aquest cas esparteix de la necessitat de la institució de donar resposta a un gran col•lectiu d’estudiants potencials que es volen titular com a tècnics en estudis de Formació Professional però que tenen una edat superior a la de l’inici d’estudis i per tant unes responsabilitats que no els hi permeten fer-ho de manera totalment presencial. Per això la idea principal és oferir una formació oberta i flexible queconfiguri un model mixt o semipresencial. S’ha de tenir en compte alhora de dissenyar l’estructura formativa virtual que en els estudis de formació professsional hi ha un nombre rellevant d’hores amb continguts procedimentals que els alumnes treballlen de forma pràctica als tallers i laboratoris, els quals contenen material docent que reprodueix o simula l’entorn professional real en el món deltreball pel qual es preparen els alumnes, com pot ser un box d’urgències d’un hospital, un taller mecànic, etc. Per tant, durant aquestes hores en les que s’imparteixen els continguts procedimentals és indispensable que els alumnes assiteixin presencialment a les classes, mentre que la resta d’hores amb continguts teòrics poden ser susceptibles d’implementar-se a través d’una estructura virtuald’aprenentaqtge.

2. Perfil dels estudiants

La edat dels alumnes és molt variada: d’entre 19 i 40 anys (o més en alguns casos) i la seva motivació és molt alta, doncs s’ha de tenir en compte que són alumnes que voluntàriament tornen al món educatiu, sovint després de estar realitzant treballs poc qualificats i ho fan amb la il•lusió i l’esperança de trobar una feina millor pagada i mésgratificant. Malgrat l’alta motivació disposen d’un temps limitat per a la seva formació per això el model que es vol implementar és el d’un escenari formatiu semipresencial en el qual els alumnes amb dificultat d’assistència puguin realitzar una part dels procediments a través d’una plataforma virtual d’aprenentatge.

3. Objectius i aportacions de la virtualitat a la formació presencial
3.1 Objectiuprincipal
El principal objectiu seria el de facilitar els estudis de Formació professional per adults per evitar l’abandonament dels estudis degut a l’elevada presió de les responsablitats que sovint tenen aquests estudiants.

3.2 Objectius específics
3.2.1 Aconseguir una oferta atractiva de formació mixta que combini de manera equilibrada i continuada l’ensenyament presencial amb el virtual.3.2.2 Concentrar en l’aula virtual els materials d’aprenentatge per tal d’evitar la dispersió de l’alumnat poc acostumat al món acadèmic
3.2.3 Crear un espai de comunicació entre l’alumnat i professorat d’un curs de Formació Professional.

3.2.4 Afavorir la construcció social de coneixement mitjançant la utilització de les noves tecnologies.

3.2.5 Sensibilitzar i integrar a tots els...
tracking img