Aritmetica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (260 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ARITMÉTICA 1A
Exercicio nº 1.-

a) Dos seguintes números, indica cales deles son naturais, enteiros, racionais e irracionais:



b) Representa sobrea recta os números:



Exercicio nº 2.-

a) Escribe en forma decimal:


b) Escribe en forma de fracción irredutible:



Exercicio nº 3.-a) Reduce a unha soa fracción:



b) Simplifica as seguintes expresións:





Exercicio nº 4.-

Determina o perímetro dun rectángulo, sabendoque a lonxitude da base é de 43,2 cm e que a altura mide 3/5 da base.

Exercicio nº 5.-

Un traballador cobra 1 650 € mensuais. Se gasta o 85% do seusoldo, que cantidade aforra?

Exercicio nº 6.-

Pagáronse 1 202 € por un ordenador. Se o IVE aplicado foi do 16%. Cal era o prezo inicial do ordenador?Exercicio nº 7.-

O sexto termo dunha progresión aritmética vale 11,5; e a diferenza é 1,5. Determina o primeiro termo e a suma dos quince primeirostermos.

Exercicio nº 8.-

Nun aparcadoiro cobran 0,75 € pola primeira hora, e 1,5 € máis por cada nova hora.

a) Canto teremos que pagar se deixamos ocoche 6 horas?
b) Determina unha fórmula que nos dea o prezo total por deixar o coche no aparcadoiro durante n horas.

Exercicio nº 9.-

Un empresarioobtivo, o primeiro ano do seu negocio, uns beneficios de 108 000 €. O segundo ano, obtivo a metade deses beneficios; o terceiro ano, a metade có segundo, e asísucesivamente. Se mantivo o negocio durante 5 anos, cales foron os beneficios obtidos en total?

Exercicio nº 10.-

Calcula pasando previamente a fracción:
tracking img