Atención a la diversidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.OBJECTE: L’ Atenció a la Diversitat en el nostre Centre.

2. ABAST: Aquesta atenció, anirà dirigida als alumnes del nostre Centre, tant de la secció d’ Infantil- Primària com de la secció de Secundària, que per les seves característiques personals compleixin els requisits necessaris per ser inclosos i atesos en el grup d’alumnes amb necessitats educatives específiques.
3. DESCRIPCIÓ:

3.1.Definició

Entenem per atenció a la diversitat al conjunt d’actuacions i tractaments específics orientats a la valoració i acceptació de tots els alumnes tenint en compte les seves diferències individuals i la seva diversitat social.

La diversitat en la població escolar, respon a un caràcter individual i/o social: de capacitat,d’interessos,de ritmes d’aprenentatge,d’ètnies,de creences, dellengua, etc.

3.2. Classificació d’ alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE)

En el nostre centre, els alumnes amb NEE s’agrupen en:

3.2.1. Alumnes amb problemes d’aprenentatge, degut a un retard evolutiu i/o maduratiu, o per altres causes lligades a problemes en el desenvolupament de les seves capacitats, o per problemes de tipus actitudinal, motivacional o d’atenció.Aquests alumnes presenten un desnivell amb relació al grup- classe en les competències bàsiques, necessitant per això un recolzament especial per assolir els continguts mínims establerts a cada àrea. En el tractament d’aquests alumnes, es fa necessària unes adaptacions metodològiques. Es a dir, les nostres actuacions aniran dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç d’assolir els mínims de cadamatèria sense modificar el currículum, reforçant- li especialment les competències bàsiques en les àrees instrumentals. A l’hora de realitzar aquestes adaptacions metodològiques inclourem totes les estratègies necessàries al nostre abast, que facilitin el bon desenvolupament del procés d’aprenentatge de cada alumne. Aquestes estratègies afectaran tant en la dinàmica de l’aula,en la dinàmica de lapròpia àrea, en les feines que realitza l’alumne, així com en l’avaluació que s’haurà d’ajustar als criteris que es volen aconseguir en cada cas personal, respectant cada problemàtica i cada ritme evolutiu i/o de capacitats.

Tots els professionals implicats en l’atenció d’aquests alumnes i, en especial el tutor, que ha de ser el que coordini les actuacions de tot el professorat implicat ambl’alumne/a en qüestió,hauran de treballar- li aspectes personals per millorar les seves capacitats d’organització i atenció. El tutor, serà l’encarregat de fer un seguiment personal de l’alumne, afavorint sempre la seva integració dins del grup “classe”.

A la secció d’Infantil i Primària, etapes crucials per l’assentament de les bases de l’aprenentatge, aquests alumnes compten amb una atencióindividualitzada per part de la Psicòloga del Centre, qui juntament amb el tutor els hi fa un seguiment exhaustiu en el plànol escolar i també en el psico- afectiu, proporcionant a l’alumne les eines bàsiques per que se senti més segur, integrat i augmenti la seva autoestima i la seva motivació. També reben atenció en petits grups, per part dels professors de reforç. Aquesta atenció, consisteix, enl’etapa d’Infantil i Cicle Inicial , en recolzar els aprenentatges bàsics (lecto- escriptura, primeres operacions, raonament lògic matemàtic, expressió, comprensió, orientació temporo- espacial i motricitat), i en l’etapa de Cicle Mitjà i Cicle Superior,en un reforç dels objectius mínims de cada àrea, posant un especial èmfasi en la comprensió i l’expressió, ja que aquest grup d’alumnes es desenvolupamillor en les tasques mecàniques i manipulatives, que no pas en les que es fa necessari expressar- se o comprendre. L’EAP (Equip d’assessorament Psicopedagògic) realitza quinzenalment un seguiment amb aquests alumnes.

En la secció de Secundària, el Centre compta amb una Psicopedagoga que se encarrega d’atendre i de fer el seguiment del alumnes amb PI i una mestra que es dedica en...
tracking img