Diabetis mellitus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3718 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto


Introducció i objectius del treball ______________________ 2La diabetis _________________________________________ 3
Història i dades relacionades ______________________________3

o

o

Definició i classes ________________________________ 3

o

La Glucosa i la seva regulació ______________________ 6

o

El pàncrees _____________________________________ 7

o

Elssímptomes i la detecció _________________________ 9

o

Complicacions cròniques i metabòliques ______________ 10

o

Genètica________________________________________________ 12

o

Tractaments contra la diabetis ______________________ 12Conclusions ______________________________________ 14Bibliografia _______________________________________ 15

Diabetis mellitusINTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL TREBALL

Hem escollit fer aquest projecte sobre la diabetis ja que, en primer lloc, és una malaltia la base de la qual són els glúcids, el darrer tema tractat a la classe de biologia. En segon lloc, perquè considerem que és una malaltia molt comuna avui en dia, i per tant es disposa de nombroses fonts d'informació a partir de les quals volem recollir i transmetre elsconceptes bàsics necessaris per poder comprendre amb claredat la diabetis. Volem estudiar, també, els avenços tecnològics que han esdevingut a favor de la qualitat de vida dels diabètics. Els objectius del treball són adquirir els coneixements bàsics sobre la malaltia en sí, i de les seves causes, conèixer les complicacions que pot causar en l'àmbit crònic i metabòlic i per últim, conèixer elsdiferents mètodes de tractament contra la diabetis.

2

Diabetis mellitus

LA DIABETIS
Història i dades relacionades amb la diabetis
La primera referència escrita sobre la diabetis data, aproximadament, de l'any 1550 a.C. Fou Georg Ebers al 1862 qui va descobrir en una tomba de Tebes, a Egipte, un petit papir que descrivia una malaltia caracteritzada per l'abundant eliminació d'orina i esrecomanava com a tractament l'ús d'extractes de plantes. La insulina fou descoberta el 1921 per dos joves científics anomenats Banting i Best. Gràcies a la insulina, milers de persones de tot el món han pogut portat una vida pràcticament normal. La diabetis és una malaltia que afecta aproximadament 230 milions de persones en el món, cosa que fa que sigui el trastorn endocrí més comú. El Dia Mundial dela Diabetis se celebra el 14 de novembre.

Definició i classes de diabetis mellitus
La diabetis mellitus és un trastorn metabòlic amb característiques de la hiperglucèmia -que significa tenir un nivell de glucosa (C6H12O6) alt a la sang, amb quantitats d’entre 100 i 125 mg/dL en dejú; els nivells normals de glucosa oscil·len entre 70 i 100 mg/dL-. Aquest excés de glucosa a la sang es deu a laimpossibilitat del cos per segregar la insulina necessària, que és la hormona encarregada de regular els nivells de glucosa al cos. L’etimologia de diabetis mellitus prové del grec (dia, a través de; bainen, anar; tes, cosa...; i melli, mel). D’aquesta manera, el significat és “que va a través del cos i és dolç”, al·ludint a l’abundant glucosa, que és dolça, que està dins d’un cos. Podemdiferenciar la diabetis en quatre diferents classificacions.

Diabetis de tipus 1.
En aquest tipus de diabetis les cèl·lules pancreàtiques anomenades beta -que són les encarregades de segregar i sintetitzar la insulina- han estat destruïdes. Aquestes cèl·lules es troben dins els illots de Langerhans, que són cúmuls de cèl·lules on es segreguen diferents substàncies a partir de diferents cèl·lules. N’hiha que segreguen el glucagó (les cèl·lules alfa), les beta, que segreguen la insulina i s’encarreguen indirectament que el nivell de glucosa en sang estigui dins dels paràmetres de la 3

Diabetis mellitus

normalitat, les cèl·lules delta, les PP i les Epilson. Així, doncs, la diabetis de tipus 1 és un malaltia autoimmune, ja que el propi cos actua contra seu, que es caracteritza per tenir...
tracking img