Dimensionado forjado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1979 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUMEN

Aquest treball és sobre la resolució d’un forjat unidireccional d’un edifici dedicat a oficines i que oficines, està situat a la localitat de Manresa (Barcelona). La secció tipus d’aquest forjat és la següent: ocalitat

Pàgina

ESTRUCTURES III

I. Serrà, R. Crespiera, E. Yubero, G. Muñoz

Enginyeria en Edificació

EXERCICI PRÀCTIC 1

ÍNDEX
1. Introducció 2. Predimensionarel cantell del sostre de manera que no calgui comprovar la fletxa 2.1. Càlcul estimat del cantell del forjat . 2.2. Càlcul de les càrregues 2.3. Càlcul del cantell del sostre

3. Determinar el valor característic de les càrregues, permanents i variables, que actuen en una franja d’un metre d’amplada de sostre.

4. Determinar els esforços de càlcul ( moments flectors positius i negatius iesforços tallants) per metre lineal d’ample de sostre, mitjançant un anàlisis lineal sense cap tipus de redistribució lineal.

5. Determinar els esforços de càlcul ( moments flectors positius i negatius i esforços tallants) per metre lineal d’ample de sostre, mitjançant el mètode simplificat de la EHE per a la redistribució d’esforços en sostre.

6. Comparar els resultats obtinguts en els punts 3i 4 del treball.

7. A partir dels esforços obtinguts en el punt 3 o 4 del treball, decidir les característiques del sostre (intereix i tipus de bigueta) i les armadures de negatius necessàries.

8. Conclusions

Pàgina

ESTRUCTURES III

EXERCICI PRÀCTIC 1

1. INTRODUCCIÓ
En aquesta pràctica calcularem i dimensionarem el sostre de un bloc d’oficines situat a Manresa Es tracte d’unforjat unidireccional format per biguetes semiresitents de formigó pretensat i revoltons ceràmics. El sostre esta format per 4 pòrtics en l’eix de les “x” on hi ha una distancia de 11,60m. En l’eix de les “y” també hi ha 4 pòrtics amb una distancia de 15,60. El pòrtic que nosaltres analitzarem és el pòrtic en l’eix de les “y” central recolzat sobre 4 pilars. Les llums entre els 4 pilars són de 4,50m6,00m i 5,00m respectivament. En el treball haurem de fer un predimensionat del forjat tenint em compte el seu pres propi i que a sobre hi haurà col·locat un paviment ceràmic de 1KN/m². A més en el sostre també estarà subjecte un fals sostre registrable de plaques de fibra mineral de 0,10KN/m².

El procediment de càlcul consistirà primer en realitzar una estimació de quin serà el cantell delforjat per poder determinar les carregues que actuaran sobre ell. A partir d’aquí establirem les hipòtesis simples de les carregues permanents i variables i a continuació decidirem les combinacions a usar. Un cop tinguem les combinacions amb les carregues per metre lineal podrem procedir a calcular, en aquest cas mitjançant el programa de càlcul d’estructures wineva, els moments flectors màximspositius i negatius i els esforços tallants que actuen en el sostre. En aquesta activitat també realitzarem els càlculs a mà dels els moments flectors màxims positius i negatius i els esforços tallant mitjançant el mètode simplificat de la EHE. Aquest segon mètode el farem servir per poder compara els resultats amb els obtinguts en l’apartat anterior. Per últim amb els valor obtinguts i a través de lafitxa de característiques tècniques de les biguetes pretensades obtindrem l’armat a col·locar al forjat.

Pàgina

ESTRUCTURES III

Enginyeria en Edificació

EXERCICI PRÀCTIC 1

2. PREDIMENSIONAR EL CANTELL DEL SOSTRE DE MANERA QUE NO CALGUI COMPROVAR LA FLETXA
2.1 Càlcul estimat del cantell del Forjat . Per poder calcular el cantell del forjat primer hem se saberquin és el seu pespropi, es per això que primer realitzarem una estimació de quin ha de ser el cantell per desprès poder escollir concretament el tipus de forjat que necessitem per a les oficines.

L/d≤23 → d=

; d=

; d= 26,09cm

Agafarem un forjat de (25+5)x70 – B25*70 → Pes propi de 3,12KN/m² segons la fitxa de gafarem ² característiques tècniques de l’empresa Prefabricats Lomar Amb aquest nou pes propi i a...
tracking img