Direcció financera 2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2911 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Solucions orientatives

Prova d’avaluació continuada 4. L’estructura de capital i la rellevància de la política de dividends

EXERCICI 1. Verdader o fals (2 punts).

Indiqueu si les següents afirmacions són CERTES o FALSES i raoneu breument la vostra resposta.

1) Segons la primera proposició de Modigliani i Miller, el valor de mercat d’una empresa que presenta endeutament és igual alvalor de mercat de les seves accions.

Fals. El valor de mercat d’una empresa és igual al valor de les seves accions més el seu endeutament i, segons la primera proposició de MM, aquest valor no depèn de l’estructura de passiu.

2) Segons la segona proposició de Modigliani i Miller, si l’empresa redueix el seu nivell d’endeutament, redueix també la rendibilitat esperada del capital propi(kP) i, conseqüentment, la prima de risc financer.

Cert. La prima de risc en el model de MM depèn positivament de la ràtio d’endeutament (E/P), per tant si aquesta cau el valor de kp també ho farà. Només cal fer una ullada a l’expressió de la II proposició per veure la dependència positiva:
[pic]

3) Segons la tercera proposició de Modigliani i Miller, l’empresa haurà de triar únicamentprojectes amb una rendibilitat superior al cost de capital mitjà ponderat (k0).

Certa. Efectivament, si es vol augmentar el valor de mercat de l’empresa cal triar projectes amb una rendibilitat superior. En cas contrari, si l’empresa realitzés projectes amb una rendibilitat (TIR) inferior a ko, el preu de les accions baixaria.

1) La Teoria de l’Equilibri Estàtic (o Trade Off Theory) permetexplicar per què empreses amb una alta rendibilitat presenten un nivell baix d’endeutament.

Falsa. La teoria que explica l’afirmació és la Teoria de l’Ordre Jeràrquic (Pecking Order Theory). La Trade Off Theory justifica com les empreses busquen un nivell d’endeutament que optimitza la incidència dels estalvis fiscals provocats per les despeses financeres i els costos d’insolvència.

4) Enel context de la teoria de la senyalització, un augment de l’endeutament, és un senyal positiu. Això vol dir que si una empresa decideix augmentar la ràtio d’endeutament, el valor de mercat de les seves accions també pujarà.

Certa. Un augment de l’endeutament és ben rebut pel mercat ja que aquest suposa que els directius no emetrien deute si no estiguessin convençuts de tornar-lo i derendibilitzar les inversions.

5) Les pimes, a diferència de les gran empreses, es caracteritzen per una major llibertat a l’hora de confeccionar el seu passiu i solen presentar un nivell d’endeutament alt per tal de recollir al màxim els estalvis fiscals provocats pels interessos i les despeses financeres.

Falsa. Les pimes es caracteritzen per la dificultat d’obtenir finançament a llarg terminii, a la vegada, són un clar exemple de la Pecking Order Theory de forma que si presenten un nivell alt d’endeutament és per la necessitat de realitzar inversions de quantia superior al finançament intern generat. D’aquesta manera es veuen inevitablement obligades a apel·lar al finançament bancari. La darrera opció és injectar nous recursos via ampliació de capital.

6) Segons la Teoria del’Ordre Jeràrquic Pecking Order Theory, els directius estableixen un ordre de preferència de fonts de finançament: primer opten pels recursos propis i en segon lloc per l’endeutament.

Falsa. L’ordre de preferència anterior és erroni ja que posa al mateix sac ampliacions de capital i beneficis retinguts. La Pecking Order Theory obliga a separar ambdues fonts de forma que l’ordre correcte és:finançament intern, endeutament i, en darrer lloc, ampliacions de capital.

7) Segons les teories i models vists en el mòdul 5, tot augment del pay-out ratio es trasllada ràpidament en un augment del preu de les accions en el mercat.

Falsa. No podem emetre una afirmació genèrica de forma tan gratuïta. Caldria filar una mica més prim. Per exemple, segons la teoria de la informació, l’afirmació...
tracking img