Direccionamiento indirecto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2990 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIRECCIONAMENT INDIRECTE

Direccionament indirecte per memòria

Les instruccions del programa que utilitzen el direccionament indirecte per memòria es componen d'una operació, un identificador de l'operant i una [adreça] (l'adreça ha d'indicar-se entre claudàtors). D'acord amb identificador de l'operant, l'operació avalua les dades dipositades enl'adreça indicada com punter en format de paraula o de doble paraula. El format de punter a elegir depèn de quin sigui l'operant empleat. L'operant complet de les dades es compon d'un identificador de l'operant i un punter (v. els exemples següents). L'avantatge del direccionament indirecte consisteix que es pot modificar dinàmicament l'operant de la instrucció mentre s'està executant elprograma.

En el direccionament indirecte per memòria, l'operant està integrat pels següents elements:
1. Identificador de l'operant.
• Per als bits que són direccionats per les operacions lògiques amb bits es podran utilitzar els identificadors d'operant E, A, M, L, DIX o DBX.

• Per als octets, les paraules i dobles paraules direccionats per les operacions de càrrega es podranutilitzar les àrees de memòria E, A, M, L, D i PE a fi d'indicar els següents identificadors d'operant: EB, EW, ED, DBB, DBW, DBD, DIB, DIW, DID, PIB, PIW, PID, etc.;
• Per als octets, les paraules i dobles paraules direccionats per les operacions de transferència es podran utilitzar les àrees de memòria E, A, M, L, DB, DI i PA a fi d'indicar els següents identificadors d'operant: EB,EW, ED, DBB, DBW, DBD, DIB, DIW, DID, PQB, PQW, PQD, etc.
· Utilitzi les identificacions d'àrea T, Z, DB, DI, FB, FC per a direccionar temporitzadors, comptadors o blocs.
2. L'adreça de punters en format de paraula o doble paraula s'indica entre claudàtors "[ ]":
• Punter en format de paraula: una paraula que indica el nombre d'un temporitzador (T), comptador (Z), bloc de dades(DB, DI) o bloc lògic (FC, FB). El punter en format de paraula és un nombre decimal.

· Punter en format de doble paraula: una doble paraula que en aquest cas indica l'adreça exacta d'un bit, octet, una paraula o doble paraula. Una doble paraula té el següent format de punter: P#Octet.Bit.
• Per a realitzar el direccionament indirecte per memòria, el punter deu emmagatzemar-se en una deles següents àrees:


· M - Marca

· L - Dades locals

· D - Bloc de dades (DB o DI)

Nota:
Si desitja accedir a un octet, a una paraula o a una doble paraula direccionats amb el direccionament indirecte per memòria, cerciori's prèviament que el nombre de bit del punter sigui 0 en el format de doble paraula.


Exemple d'un punter en format de paraula:

|L 5|Carregar el valor del punter en el ACU 1. |
|T MW2 |Transferir el punter a MW2. |
|L T [MW2] |Carregar el valor actual del temporitzador T5 en el ACU 1. |Exemple d'un punter en format de doble paraula:
|L P#8.7 |Carregar el valor del punter en el ACU 1. |
|T MD2 |Transferir el punter a MD2. |
|U E [MD2] |Consultar l'estat de senyal en l'entrada E 8.7|
|= A [MD2] |i assignar aquest estat de senyal a la sortida A 8.7. |


Exemples del direccionament indirecte per memòria
|U E [MD 2] |Executar una operació lògica I amb el bit d'entrada. L'adreça es troba en la doble paraula de marques|
| |MD2....
tracking img