Discapacitats físiques: caracteristiques, tipus, barreres i inclusió.

Páginas: 29 (7171 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
DISCAPACITATS FÍSIQUES: caracteristiques, tipus, barreres i inclusió.

1. Introducció

Vivim en una societat dotada de mecanismes de desenvolupament personal i d’inserció sociocomunitària amb sistemes preestablerts de protecció. Aquests mecanismes i sistemes els podem referir principalment, entre d’altres, a l’educació, la formació, les relacions, la vida social, la participació a lanostra societat, l’habitatge, la salut, etc. 
Accedir i formar part d’aquests àmbits suposa estar inclòs socialment (formar part, ser reconegut i acceptat en ells).
Quan una persona, una família o un col·lectiu per qualsevol motiu no pot accedir-hi podem parlar de procés d’exclusió social, entenent aquesta exclusió com un estat de desavantatge en qualsevol aspecte de la vida personal, cultural,social i política que finalitza en un estat d’aïllament dels recursos socials que hem nomenat anteriorment. 
La prevenció davant d'una situació de risc és molt important, ja que la cronificació davant l'exclusió dificulta molt la tornada a la inclusió.
És per això que determinats perfils són més vulnerables que d'altres, ja que els és més difícil superar situacions puntuals d'exclusió: elsinfants i joves, les dones, la gent gran, la població immigrada, les persones amb discapacitat... No és que aquestes persones siguin propenses a l'exclusió, sinó que davant d'una situació d'atur, de manca de formació, de soledat, de manca d'habitatge, de deteriorat estat de salut... tenen més dificultats per resoldre-la. Cal remarcar també que l’àmbit de les discapacitats no és considerat, des delconjunt de la societat, una problemàtica donat que no pertorba l’ordre social. No obstant, cal parar atenció a la perspectiva de les persones directament afectades per poder entendre de quina manera el fet de tenir una discapacitat comporta certes barreres a la inclusió i facilitadors d’un estat d’aïllament o marginació.

Davant d’aquesta realitat en la que ens trobarem com a futures educadoressocials, nosaltres, com a grup, ens hem volgut centrar amb les persones amb discapacitats físiques. Pretenem analitzar, anomenar i fer un recull de les problemàtiques amb les que aquest col·lectiu es troba en el seu dia a dia i com s’hauria d’enfocar una bona inclusió social en aquest àmbit. Des de la perspectiva de l’educació social, enfoquem aquest anàlisi partint del punt que, com a educadoresno podem canviar del tot les desigualtats existents, però cal centrar-se en el treball educatiu que pot canviar els efectes de determinats fets o circumstancies en el subjecte.

2. Discapacitats Físiques

1. Que són les discapacitats físiques?
El terme discapacitat ha patit un desenvolupament com a fruit d’una llarga evolució històrica i cultural, fins arribar a com l’entenemactualment, dins del nostre context social. Aquest desenvolupament, ha estat tractat a partir de diferents paradigmes. De tots ells se’n desprenen desiguals connotacions però, globalment es pot dir que destaca el desconeixement i la falta de sensibilitat cap a les persones integrades dins d’aquest col·lectiu. Quan parlem de persones amb discapacitat física, parlem de persones que tenen dificultats pera realitzar els moviments bàsics del cos, empitjorant l’autonomia personal i dificultant les tasques diàries. És a dir, en comptes de utilitzar la paraula discapacitat podríem parlar de capacitats diferents o limitacions de moviment.
El plantejament que tot seguit s’inicia intenta visualitzar la discapacitat d’una forma clara i objectiva, aportant les diferents visions generades al llarg delsanys, recollint les teories més significatives que han marcat la seva transformació.
2. Definició de Discapacitat Física: Breu Recorregut per la historia

Les cultures primitives presenten unes característiques comunes envers la persona amb disminució: menyspreu i aïllament. Aquest fet ve donat tant per la creença que la força física era la màxima virtut de l’home, com la idea que les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els mosaics tipus i caracteristiques
  • Característiques De L'Expressió I El Llenguatge
  • Normativa I Tipus Destabliments Comercials
  • L'origen del lèxic i Tipus de textos.
  • CARACTERÍSTIQUES DEL SEGLE XVIII I DEFINICIÓ DE L'ANTIC REGIM
  • Discapacitats
  • Fisique
  • Pollastres diferències físiques i psicològiques

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS