Economia de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2018 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Economia de l'Empresa I 2011 - 2012

Guia docent de l'assignatura "Economia de l'Empresa I"
Codi: 102343 Crèdits ECTS: 6

2011/2012

Titulació 2501572 Administració i Direcció d'Empreses 2501573 Economia

Pla 950 Graduat en Administració i Direcció d'Empreses 952 Graduat en Economia

Tipus FB

Curs 1

Semestre 1

FB

1

1

Contacte
Nom : Pere Ortín Ángel Email :Pere.Ortin@uab.cat

Utilització d'idiomes
Llengua vehicular majoritària: català (cat) Algun grup íntegre en anglès: No Algun grup íntegre en català: Sí Algun grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits
Es tracta d'una assignatura de formació bàsica de primer curs. Per tant no hi ha cap prerequisit de coneixements previs. Evidentment s' han de complir els requisits administratius per poder-sematricular.

Objectius i contextualització
L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els conceptes bàsics de la gestió empresarial i comprendre com aquests interactuen en la creació de valor de les empreses i la seva posterior distribució. En la primera part del curs (Bloc I) es més descriptiva del que es una empresa. En aquesta part s'introdueixen i es relacionen entre ells tot un seguit deconceptes comptables, econòmics, jurídicsi i financers, que defineixen a una empresa. En la segona part del curs (Bloc II) es més prescritiva de com s'ha de gestionar una empresa. S'introdueixen i es realcionen diferents teorías que destaquen les eines diponibles per les empreses per tal de garantir la creació de valor. Aquest últim bloc intenta donar un sentit de conjunt al gruix de la resta d'assignatures i temes que es desenvoluparan al llarg del pla d'estudis d'ADE.

Competències i resultats d'aprenentatge
1911:E02 - Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat; desenvolupar una gestió socialment responsable, i impulsar el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades. 1911:E02.01 - Calcular fluxoseconòmics i financers de l'empresa. 1911:E02.02 - Identificar els models d'empresa, tant des de la perspectiva de la propietat com de l'organització interna. 1911:E11 - Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius

1

Economia de l'Empresa I 2011 - 2012
necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu. 1911:E11.01 -Identificar les condicions que afavoreixen la delegació de decisions. 1911:E11.02 - Identificar els principals mecanismes d'incentius utilitzats a les empreses. 1911:G03 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 1911:G03.00 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 1911:T01 - Tenir capacitat de comunicar-se oralment i per escrit encatalà, castellà i anglès, per tal de sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. 1911:T01.00 - Tenir capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en català, castellà i anglès, per tal de sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. 1911:T02 - Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquestainformació. 1911:T02.00 - Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació. 1911:T04 - Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació. 1911:T04.00 - Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació. 1911:T05 - Demostrariniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani. 1911:T05.00 - Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani. 1911:T06 - Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones. 1911:T06.00 - Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar...
tracking img