Economia de l'empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1370 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOLUCIONARI

Unitat 02 (bloc 1)

1. El PGC és d’aplicació obligatòria per a: a) Només les empreses individuals. b) Exclusivament les societats. c) Totes les empreses, independentment de la seva forma jurídica. d) Cap de les anteriors; la seva utilització és voluntària. c) Totes les empreses, independentment de la seva forma jurídica. 2. Quina finalitat persegueixen les normes de valoració? Lafinalitat és l’explicació dels criteris i les regles d’aplicació en les operacions i els fets comptables, així com en els diversos elements patrimonials. 3. Si se sol·licita un préstec al banc per comprar un automòbil i, en el mateix moment en què el banc dóna els diners, es comptabilitzen el préstec i l’automòbil, s’ha actuat correctament? a) Sí, per l’aplicació del principi del registre. b) No,ja que pel principi del registre l’automòbil s’hauria de comptabilitzar en el moment en què es formalitzi la compra. c) Sí, pel principi de prudència. b) No, ja que pel principi del registre l’automòbil s’hauria de comptabilitzar en el moment en què es formalitzi la compra. 4. Digues en què consisteix la funció de l’auditoria. L’auditoria consisteix a analitzar si les anotacions que estanplasmades en els documents comptables descriuen adequadament els fets que les ha produït. 5. Explica les diferències entre l’auditoria interna i l’externa. L’auditoria interna és realitzada per personal de l’empresa i té com a finalitat verificar els controls interns de la mateixa organització de l’empresa. L’auditoria externa consisteix a verificar els comptes anuals per personal extern a l’empresa; pertant, independent.

Acabem 1. Explica què és el Pla General de Comptabilitat. El Pla General Comptable es pot definir com el conjunt de normes i regles de funcionament de la comptabilitat amb la finalitat d’homogeneïtzar la informació que es pot extreure de la mateixa comptabilitat. 2. Enumera les parts en què es divideix el PGC. Les parts del PGC són cinc: La primera, els principis comptablesLa segona, el quadre de comptes La tercera, les definicions i les relacions comptables La quarta, els comptes anuals La cinquena, les normes de valoració 3. Les parts del PGC que són de caràcter obligatori són: a) 1, 3 i 4 b) 1, 4 i 5 c) 2 i 3

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.

Economia i organització d’empresa 2. Batxillerat 19

d ) Totes e ) Cap b) 1, 4 i 5. 4. Comenta quinafinalitat tenen els principis comptables. La finalitat dels principis comptables és donar credibilitat a la informació que es reflectirà en els comptes anuals, pel que fa a la informació del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa. 5. Explica amb un exemple el significat del principi de registre i el de la data del fet. Digues quines semblances i quines diferències hi ha entreaquests dos principis.. Per exemple, la compra d’un local no la puc comptabilitzar fins que no he firmat l’escriptura conforme aquest local és meu (principi del registre). Si en la mateixa compra no faig el pagament fins al cap d’un any, ja he de comptabilitzar com una despesa l’import de la compra en el moment en què la faig. 6. Explica a quin principi fa referència l’afirmació següent: «Totsels béns comprats per l’empresa seran valorats al preu que costin fins que estiguin al magatzem de la mateixa empresa.» El principi del preu d’adquisició. 7. Digues quin és el principi que té prioritat sobre tots els altres. El principi de prudència. 8. Digues per què cal representar els elements patrimonials mitjançant comptes. La finalitat de representar els elements patrimonials mitjançantcomptes és unificar criteris a l’hora d’agrupar conceptes. 9. Comenta en què consisteix un pla de comptes. Un pla de comptes consisteix a adaptar els comptes que estan preestablerts en el Pla General Comptable a les necessitats de l’empresa concreta. 10. Explica com s’elabora un pla de comptes. A partir de la codificació dels comptes del Pla General, les empreses van afegint dígits fins que els nous...
tracking img