Economia del fcb

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1222 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat del club

El Futbol Club Barcelona és una associació privada de persones físiques, sense ànim de obtenir un benefici propi, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, constituïda el 29 de novembre del 1899.
Els objectius del Club són promoure el futbol i l’esport en general, concórrer a les competicions i promoure manifestacions fisicoesportives adreçades als seus socis ial públic en general.

Balanç de situació 2011
ACTIU NO CORRENT: | PATRIMONI NET: |
Immobilitzat intangible 128.289 | Fons propis71.674 |
Immobilitzat material 131.384 | -Fons social 60.213 |
Inversions immobiliàries 6.386 | -Reserves 2.139 |
Inversions financeres a llarg termini 29.725 | -Resultat de l'exercici 9.322 |
Actius per impost diferit 30.074 | Subvencions, donacions illegats rebuts(3.020) |
Total actiu no corrent 325.858 | Total patrimoni net 68.654 |
ACTIU CORRENT: | PASSIU NO CORRENT: |
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 121.728 | Provisions a llarg termini (47.723) |
Inversions financeres a curt termini 1.571 | Deutes a llarg termini (109.943) |
Periodificacions a curt termini 1.073 | Passius per impost diferit (1.006) |
Efectiu i altresactius líquids equivalents 60.237 | Periodificacions a llarg termini (9.480) |
Total actiu corrent 183.609 | Total passiu no corrent (168.152) |
| PASSIU CORRENT: |
| Deutes a curt termini (49.380) |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar (265.676) |
| Periodificacions a curt termini (94.913) |
| Total passiu corrent (409.969) |
TOTAL ACTIU 509.467 | TOTAL PATRIM ONINET I PASSIU (509.467) |

Balanç de situació 2010
ACTIU NO CORRENT: | PATRIMONI NET: |
Immobilitzat intangible 216.296 | Fons propis62.352 |
Immobilitzat material 121.742 | -Fons social (19.430) |
Inversions immobiliàries 6.548 | -Reserves 2.139 |
Inversions financeres a llarg termini 7.982 | -Resultat de l'exercici 79.643 |
Actius per impost diferit 26.993 | Subvencions, donacions illegats rebuts (3.243) |
Total actiu no corrent 379.561 | Total patrimoni net 59.109 |
ACTIU CORRENT: | PASSIU NO CORRENT: |
Mantinguts per a la venda 4.531 | Provisions a llarg termini (45.721) |
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 98.056 | Deutes a llarg termini (51.419) |
Inversions financeres a curt termini 4.105 | Passius per impost diferit (1.080) |
Periodificacions acurt termini 1.081 | Periodificacions a llarg termini (15.960) |
Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.184 | Total passiu no corrent(114.180) |
Total actiu corrent 109.957 | PASSIU CORRENT: |
| Passius vinculats amb actius no correntsmantinguts per a la venda (1.500) |
| Deutes a curt termini (114.241) |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar (244.492) |
|Periodificacions a curt termini (74.214) |
| Total passiu corrent (434.447) |
TOTAL ACTIU 489.518 | TOTAL PATRIM ONI NET I PASSIU (489.518) |

Fons de maniobra

FM= AC-PC
FM2010= 109.957- 434.447= -324.490
FM2011= 183.609- 409.969= -223.360

FM=(PN+PnC)-AnC
FM2010= (59.109+ 114.180)- 379.561= -206.272
FM2011=(68.654+ 168.152)- 325.858= -89.052

El fons de maniobra dels dos anys ésnegatiu. Això significa que una part de les inversions del club a llarg termini són finançades amb exigible a curt termini. És una situació patrimonial desequilibrada perquè hi ha un risc manifest d’arribar a la suspensió de pagaments; és a dir, de no poder fer front a les obligacions de pagament a curt termini liquidant l’actiu corrent, ja que és insuficient.

Ràtios Financeres
*Disponibilitat= Disponible/ Passiu Corrent
Disponibilitat2010= 2.184/ 434.447= 0,005
Disponibilitat2011= 60.237/ 409.969= 0,15
* Tresoreria= (Realitzable+ Disponible)/ Passiu Corrent
Tresoreria2010= (103.242+2.184)/ 434.447= 0,24
Tresoreria2011= (124.372+60.237)/ 409.969= 0,45
* Liquiditat= Actiu Corrent/ Passiu Corrent
Liquiditat2010= 109.957/ 434.447= 0,25
Liquiditat2011= 183.609/...
tracking img