Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2149 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBJECTIUS DE L'EMPRESA

En podem diferenciar tres:

El fi de l'empresa o l'objectiu general, que és aquell que es troba en el primer nivell en la jerarquia dels objectius. Expressa metes que l'empresa vol assolir a llarg termini i seria el punt de partida de l'actuació empresarial, però s'han de concretar els objectius pròpiament dits.
Els objectius pròpiaments dits són aquells quevol assolir l'empresa durant un període concret, un cop analitzat l'entorn i que s'ha d'anar adaptant sense perdre de vista el fi de l'empresa. L'empresa també té fins socials, ja que crea treball, riquesa i abasta a la població.
Els subobjectius són aquells que normalment són més concrets i a menor termini que aquests.

Conflictes d'objectius.

A l'hora de marcar els objectius una empresa,s'haurà de tenir en compte tots els grups que la formen o estan relacionats amb ella sense oblidar perquè s'assoleixen aquests objectius, ja que aquests han de ser realistes i extensibles a tots els elements interns de l'empresa, que són els que els han de dur a terme.
Així, l'objectiu de l'empresari, del treballador i del client,(màxim benefici, augment de sou i millors condicions laborals opreus asequibles) seran diferents, uns oposats als altres, per això s'han de tenir en mesura tot ells sinó, es crearan conflictes.

La cadena de valor

Un altre objectiu de l'empresa és optimitzar al màxim la cadena de valor. És una forma d'anàlisi de l'activitat empresarial mitjançant la qual una empresa desagrega la seva activitat global en diferents parts, amb l'objectiu d'obtenir el màximprogrés.
S'intenta, obtenir la màxima rentabilitat possible i reduir tot el que sigui superflu, així l'empresa desenvoluparà les activitats de la cadena de valor de forma menys costosa i millor diferenciada amb els seus competidors.
Podem diferenciar tres elements bàsics:
Les activitats bàsiques primàries; aquelles que tenen a veure amb el desenvolupament del bé o del servei que ofereixl'empresa.(producció, distribució)
Les activitats de suport a les activitats primàries, com l'administració o l'organització dels recursos humans, comptabilitat etc.
El marge; depenent d'aquest marge, l'empresa pot veure quines activitats són rendibles i quines no, de manera que si una no ho és, pot plantejar-se de subcontratar-la a una altra empresa.

RESPONSABILITAT SOCIAL DE L'EMPRESAL'empresa és responsable de problemes socials com la pol·lució de l'aire i a més, ha de tenir en compte aspectes tan importants com el tracte amb els clients, relació amb els proveïdors etc.
És demanava a l'empresa que fos eficient, el màxim benefici amb el menor cost posible i utilitzant els mínims factors de producció. Però no sols interessa augmentar el Producte Nacional, sinó també millorar elcontext socioeconòmic a què està destinat el producte.
L'empresa a part de considerar els aspectes econòmics, també ja de tenir en compte els socials, i com a conseqüència, els efectes que les decisions que l'empresa pugui tenir en la societat general.

Els costos socials negatius, són depeses directes suportades sense compensació per persones alienes a l'empresa com a conseqüència del'activitat d'aquesta.(externalitats) Com la contaminació d'un riu o la pol·lució que pot generar a l'aire una empresa.
Les empreses han d'intentar no provocar aquests costos negatius, o si no es possibe, assumir-los amb la intenció que repercuteixin amb la menor mesura posible a la societat.
Generalment, a l'empresa li costa assumir com a seus els costos socials , ja que, com que el seu objectiu ésminimitzar costos, fer-se'n càrrec implica reduïr aquests beneficis.
Però, la llei obliga a les empreses a reduïr el màxim els costos socials negatius reconeixent-los i prenent les mesures idonees.

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

És l'integració activa i voluntària per part de les empreses en les preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions...
tracking img