Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIA T. 4: “LA INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA A L’EMPRESA”
1. Els comptes anuals:

Són uns estats financers que tenen la missió d’informar de la situació patrimonial, la situació financera ials resultats de l’empresa.

Models de comptes anuals:
 Pla General de Comptabilitat:
Aquestes empreses han de presentar els models del balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvisen el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.

 Pla General de Comptabilitat per a pimes i per a microempreses:
Comptablement, s’entén per pime tota empresa, qualsevol que en siguila forma jurídica, individual o societària, que durant dos exercicis consecutius compleixi, en la data de tancament de cadascun d’aquests, almenys dues de les tres circumstàncies següents:
- Que eltotal de les partides de l’actiu no superi els 2850000€.
- Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 5700000€.
- Que el nombre mitjà dels seus treballadors durant l’exercicisigui igual o menor de 50.
Microempreses:
- Que el total de les partides de l’actiu no superi els 1000000€.
- Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 2000000€.
- Que elnombre mitjà dels seus treballadors durant l’exercici sigui igual o menor de 10.

PGC ACTIU VOLUM DE NEGOCI NºDE TREBALLADORS
PGC per a
pimes < 2850000€ < 5700000€ ≤ 50 treballadors
PGC per amicroempreses < 1000000€ < 2000000€ ≤ 10 treballadors

COMTES ANUALS INFORMACIÓ QUE SUBMINISTRA
Balanç de situació Situació financera de l’empresa al tancament d’un exercici econòmic determinat.
Comptede pèrdues i guanys Rendiment de l’empresa durant un exercici, fruit de la seva activitat.
Estat de fluxos d’efectiu (no obligatori per a pimes) Canvis en la posició monetària d’un exercici a unaltre.
Estat de canvis en el patrimoni net Canvis en la composició del patrimoni net de l’empresa d’un exercici a un altre.
Memòria Informació quantitativa i qualitativa rellevant per a la presa de...
tracking img