Educacion infantil- desenvolupament socioafectiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1622 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Formació Professional Formació professional

1752 CFGS Educació Infantil Crèdit 07 – Desenvolupament socioafectiu en intervenció amb les famílies.

EAC1
(Curs 2008–09 / 2n Semestre)
Enunciat

Respon breument aquestes qüestions: 1.- Explica quines són les etapes de desenvolupament de l´infant segons la teoria de psicosexual de Freud (1 punt) Els infants passen per diferents etapes en eldesenvolupament psicosexual i durant les quals la gratificació canvia d´una part del cos a un altre: de la boca en l´etapa oral a l´anus en l´etapa anal i després als genitals en l´etapa fàl.lica. L´ordre de les etapes és sempre el mateix, però el nivell de maduració d´un infant determina quan succeiran els canvis. Fase oral (des del naixement fins a 1 any) La boca és el primer òrgan privilegiat deplaer i de contacte que creen els primers punts de referència; és la zona erògena. L´aliment, les carícies, l´estimulació sensorial, els objectes de succió són fonts de satisfacció. Es crea una relació entre la succió i el plaer. Aquesta activitat és autoeròtica, és a dir, el lactant troba l´objecte de plaer en el seu propi cos. Fase anal (d´1 a 3 anys) En aquesta etapa la zona erògena és l´anal.La zona erògena és directament exitada pel producte de la defecació. Aquest és considerat per l´infant com una part de sí mateix que pot conservar a l´interior del seu cos o expulsar-lo a l´exterior segons la seva voluntat. El producte de la defecació es converteix llavors en moneda de canvi que pot fer servir en la relació amb l´adult. L´infant té la possibilitat de manifestar el seu amor o, alcontrari, la seva hostilitat, la seva oposició. Fase fàl.lica (d´3 a 5 anys) La zona erògena és la genital. És la fase d´identificació de sí mateix. La sexualitat que fins ara era autoeròtica i parcial es torna objectal, és a dir, la relació de la persona dirigida a objectes d´amor que són essencialment persones totals. L´organització de les relacions objectals constitueixen el complex d´Èdip:format per la suma de desitjos amoroso i hostils del nen/a vers els seus progenitors. El nen/a rivalitza amb el progenitor del mateix sexe
Curs 2008-2009 / Semestre 2 Crèdit 07 – Desenvolupament socioafectiu en intervenció amb les famílies. 1752 CFGS Educació Infantil EAC1 Pàgina 1 de 4 Lliurament: 09/03/2009

Formació Professional Formació professional

per guanyar l´amor i atenció del sexeoposat, la mare en el cas de la nena i el pare en el cas del nen. 2.- Piaget sosté que la intel.ligència es desenvolupa segons una successió d ´estadis relacionats amb l´edat. Quins són? (1 punt) Els estadis segons Piaget són: Estadi Sensoriomotriu (de 0 a 2 anys). La interacció amb el medi es realitza a través dels sentits i les respostes motores. Piaget distingeix subestadis: -Subestadi 1. Exercicide reflexos -Subestadi 2. Reaccions circulars primàries -Subestadi 3. Reaccions circulars secundàries -Subestadi 4. Coordinació d´esquemes secundaris -Subestadi 5. Reaccions circulars terciàries -Subestadi 6. Invenció de noves coordinacions per combinació mental de representacions Estadi Preoperacional o intuïtiu (de 2 a 7 anys) En aquest estadi es desenvolupa la capacitat de representació iintel.ligència verbal, l´infant pot actuar mentalment sense la limitació de l´aquí i l´ara i assaig i error de la intel.ligència sensoriomotriu en que es basava en percepcions i moviments. Per resoldre problemes, però no és capaç d´explicar el mitjà que ha seguit per fer-ho. Cap al final del segon any apareix la funció simbòlica, la capacitat d´evocar objectes absents, no percebuts o no visibles, quefa possible que els esquemes d´acció propis de la intel.ligència sensoriomotriu es puguin convertir en esquemes representatius, és a dir, esquemes d´acció interioritzats. 3- Explica quines són les característiques bàsiques de l´afectivitat infantil (1 punt) L’afectivitat infantil té dues característiques principals, qualitativament diferent de la de l’adult: 1.- INTENSA: els infants tenen...
tracking img