El doctor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1208 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX.

Cèl.luas eucariotes, Reproducció cel·lular, mitosi PÀG 3

Mitosi, transmisió interfase profase, profase i prometafase PÀG 4

Netafase, anafase, telofase PÀG 5

Miosi, meiosis, profase, leptole,zigoté,paquitè,diplotè PÀG 6Diacinesi, prometafase I , metafase I, anafase I , telofase I PÀG 7

Citocinesi, intercinesi, meiosisII ,profase II, prometafase II i metafase PÀG 8

AnafaseII ,telofase II, citocinesi PÀG 9

Cèl.lulas haploides PÀG 101-Les cèl·lules eucariotes:

Són les cèl·lules que formen els organismes superiors i tenen un nucli cel·lular que esta delimitat per una membrana. Dintre del nucli es on es troba el seu material genètic.

[pic]

2 REPRODUCCIÓ CEL·LULAR:

La reproducció es el mecanisme que passa dintre del nucli de la cèl·lula mare per poder formar cèl·lules filles; Pel quales divideix la cèl·lula mare i transmet l´ informació genètica a les seves cèl·lules filles, que seran una copia fidel de material genètic.

Segons el tipus de cèl·lula es port diferenciar dues classes de reproducció:

1-MITOSI.

2-MIOSI

2-1-MITOSI:

Consisteix en el mecanisme de replicació cel·lular mitjançant el qual una cèl·lula mare es divideix en dos per tal donar lloc a doscèl·lules filles, que tenen la mateixa dotació genètica que la cèl·lula mare.

La mitosi es la acció que te el organisme quan necessita fer créixer un teixit o reparar-lo. En unicel.lulars, compleix la funció de reproducció asexual.

El procés va precedit d’un període que es la interfase, que és on l´ ADN es duplica per assegurar que cada cèl·lula filla rep la mateixa informació genètica de lacèl·lula mare.

Aquest procés es continu i es donen en diferents fases:

Abans del procés i de les seves fases hi ha la INTERFASE: El nucli de la cèl·lula duplica l´ ADN i els centrosomes.

[pic]

TRANSMISSIÓ INTERFASE PROFASE: L’ ADN en forma de cromatina es comença a compactar.

[pic]

PROFASE: La cromatina sesegueix compactant, formant-se el cromosoma i el fus. El cromosoma consisteix en dues cromàtides iguals.

PROMETAFASE: Es trenca la membrana nuclear i les cromàtides són atrapades per fibres del fus.

[pic]

PROFASE PROMETAFASE

NETAFASE: La membrana nuclear desapareix i els cromàtides es mouen fins a la zona mitjana dela cèl·lula i formen la placa equatorial, es la fase en que millor se distingeixen les característiques dels cromosomes.

[pic]

ANAFASE: El centròmer de cada cromosoma es divideix , los microtúbuls es contrauen i el nou cromosoma es mou cap als pols de la cèl·lula.

[pic]

TELOFASE: Comença quan elscromosomes fills arriben als pols de la cèl·lula. Els cromosomes fills s'allarguen, perden condensació, l'embolcall nuclear es forma novament a partir del RE rugós i es forma el nuclèol a partir de la regió organitzadora del nuclèol dels cromosomes.
Els cromosomes fills inicien la reconstrucció del nucli en els pols de la cèl·lula. L'aparell mitòtic desapareix i es desenvolupa nova membrana nuclear,al voltant de cada col·lecció de cromosomes.

[pic]

2-2-MIOSI:

És un procés de reducció cromàtica pel qual els cromosomes es redueixen a la meitat. En la meiosi 1 ( etapa reduccionaria) es redueix el nombre de cromosomes a la meitat ( haploide ) però encara els cromosomes són dobles. En la meiosi 2 ( etapa ecuacional ) es manté el número/ nom...
tracking img