El patrimoni empresarial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El patrimoni i la compatibilitat

1.1.- El patrimoni empresarial

“El patrimoni empresarial és el conjunt de bésn, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb lafinalitat a què es destinen.”
- Béns: Tot allò que és té en propietat.
- Drets: Són les quantitas de diners pendents de combrament de les empreses.
- Obligacions: Conjunt de deutes.
La diferenciaentre el que es té i el que es deu, és el patrimoni net:
Patrimoni Net = Béns + Drets – Obligacions
Igualtat fonamental de la representació del patrimoni de l’empresa:Actiu = Patrimoni Net + Passiu
Càlcul del resultat a partir de la variació del patrimoni net
RESULTAT (benefici o pèrdua d’un període) =
= PATRIMONI NET (final de període) –PATRIMONI NET (final de període)
Masses patrimonials
- Conjunt d’elements patrimonials que es classifiquen en grups o masses patrimonials que aglutinen elements homogènis segons el criterisegüent: De menys facilitat en convertir-se en diner líquid a més falcilitat de fer-ho.
• Masses patrimonials d’actiu
- Actiu no corrent: Elements vinculats a l’empresa durant més d’un exercicieconòmic.
> Immobilitzat intangible: formada per aquells béns que l’empresa necessita per produir però que no tenen materialitat corpòria (patents, marques, programes informatics...)
>Immobilitzat material: Formada per tots aquells productes tangibles i corpòris propietat de l’empresa (terrenys, maquinaria, mobiliari...)
> Inversions immobiliaries: Conjunt de bénsimmobles que no intervenen en l’activitat propia de l’empresa.
> Inversions financeres a llarg termini: És tot el conjunt de deutes a llarg termini que te l’empresa o participacions en capital(accions...)
- Actiu corrent: Constituït per aquells elements que es troben en constant rotació.
> Existències: Materials que s’utilitzen en la elaboració d’algun preducte, o bé, les...
tracking img