Empresas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1508 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 7

1. Modificació del contracte laboral
1.1 Mobilitat laboral • Mobilitat funcional: funcions diferents per a les quals va ser contractat. a. Dins del grup profesional o categories equivalents: la llei no exigeix una causa. b. Fora del grup o entre categories no equivalents: per raons tècniques o organitzatives. c. Mobilitat extraordinària: per acord o segons contracte. • Mobilitatgeográfica:

Trasllat: definitiu del treballador a altre centre de treball, que li exigeix un canvi de residencia. Causa: ha d’haver raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin. (També amb els desplaçaments). a. Puc demanar extingir el contracte amb una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitat. b. Es pot recórrer davant deljutjat social competent. Desplaçament: Trasllat temporal del treballador a un altre centre de treball (si excedeix de 12 mesos dins del període de 3 anys, es considera trasllat). a. Dret a un permís de 4 dies laborals en el seu domicili d’origen per cada tres mesos de desplaçament. b. Desplaçar-se i recórrer de la mateixa manera que en els trasllats.

2. Suspensió del contracte de treball
2.1Efectes i causes de la suspensió a. Mutu acord de les parts. b. Les consignades vàlidament en el contracte. c. Incapacitat temporal: a partir del 3r dia es suspèn el contracte i es passa a cobrar de la Seguretat Social.

d. Maternitat, risc durant l’embaràs i adopció o acolliment dels menors de 6 a.:  10 setmanes quan vulgui la dona (o bé pel pare) + 6 setmanes obligatòries després del part. 2 setmanes més a partir del segon fill.  Per adopció és igual: (10 + 6)  Per matrimonis homosexuals és igual. e. Paternitat: suspensió del contracte durant 13 dies ininterromputs. 2 dies ho paga l’empresa i 13 dies (els pot agafar quan vulgui) la Seg. Social. f. Exercici del càrrec públic. g. Privació de llibertat, mentre no hi hagi sentència condemnatòria. h. Suspensió de feina i sou per raonsdisciplinàries. i. Força major. Per temporal o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. j. Per l’exercici del dret de vaga k. Tancament legal de l’empresa. l. Violència de gènere. 2.2 L’excedència S’allibera al treballador de prestar el seus serveis i l’empresari de remunerar la feina. Excedència forçosa (notificar 30 dies abans) • • • • Per a elecció a un càrrec públic. Perexercir funcions sindicals d’àmbit provincial o superior. Durada: mentre duri l’exercici del càrrec. Implicacions: reserva del lloc de treball.

Excedència voluntària • • • • • Per necessitat del treballador i de manera voluntària. La voluntarietat és de l’empresari perquè s’ha de justificar y no és obligat que et contracti. El període d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat. Només estindrà dret si a l’empresa es generen vacants de la mateixa categoria o similar. Durada: treballador amb antiguitat a partir d’un any hi tenen dret per un termini no inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys.

Excedència per tenir cura d’un familiar • • • • • Del fill natural o d’adopció o en casos d’acolliment. Familiar de fins 2n grau de consanguinitat o afinitat. Durada: fills fins a 3anys des del naixement. I familiar no pot ser superior a dos anys. Implicacions: el 1r any si em reserven el lloc de feina. Computa a l’efecte de l’antiguitat.

3. Extinció del contracte de treball
El contracte es deixa de complir i també cessen les obligacions per les dues parts. Per les causes següents: 1. Compliment de la durada per extinció del temps establert. 2. Per voluntat deltreballador: a. Dimissió: avisar amb un marge de 15 dies. b. Abandonament c. Incompliment de l’empresari. 45 dies per any. 3. Voluntat de l’empresari: a. Disciplinàries b. L’acomiadament: disciplinari, no compleix, no indemnització, causes (pag. 157). 4. Altres. Salaris de tramitació: els corresponents al dia que h9i ha des de la data de l’acomiadament fins a la notificació de la sentencia judicial...