Feina

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (329 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Auxiliar tècnic educatiu

1. La Constitució espanyola de 1978: característiques i principis generals. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis generals. El Parlamentde les Illes Balears: composició i funcions.

2. El Govern de les Illes Balears: composició, funcionament i atribucions. L’estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccionsgenerals i les secretaries generals.

3. El IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: àmbit funcional, personal iterritorial (art. 2); classificació professional (art. 14); selecció de personal i proveïment de llocs de treball (art. 20); jornada i horari (art. 35 i 36.1, 3 i 4); vacances, permisos i llicències (del’art. 37 a l’art. 44); estructura salarial (art. 72); drets de representació (art. 89 i 90); règim disciplinari (de l’art. 96 a l’art. 101).

4. Concepte de necessitats educatives especials (NEE).Modalitats d’escolarització: aula ordinària, centre específic i UECP. Adaptacions curriculars individualitzades.

5. Participació de l’ATE en la comunitat educativa: departament d’orientació, equip desuport i altres professionals.

6. El treball de l’ATE amb l’alumnat amb NEE: discapacitat motora, discapacitat sensorial, discapacitat psíquica, trastorn generalitzat del comportament, trastornsgreus de conducta.

7. El treball de l’ATE en la creació d’hàbits i el desenvolupament d’habilitats socials: alimentació, higiene, autocures, vestimenta, locomoció, control d’esfínters.

8. Eltreball de l’ATE en l’entrenament d’habilitats d’autonomia: intervenció, instruccions, tipus d’ajuda, procediments, sistemes de motivació i recompensa.

9. El joc, l’oci i el temps lliure. El treball del’ATE en la dinamització de jocs i activitats lúdiques. Esbarjos, sortides, excursions, etc.

10. La família de l’alumnat amb NEE. Relacions entre l’escola i la família.

11. Els recursos...
tracking img