Fonaments economia de l'empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2125 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FONAMENTS D’ECONOMIA DE L’EMPRESA

1. (1 punt) Considerant que l'empresa es pot definir com un sistema social, justifica la validesa o no de les següents afirmacions:

a) Les empreses són sistemes socials perquè estan formades per persones que s'interrelacionen a diferents nivells.

Si, a demés, aquestes persones que actuen amb rols, interessos i objectius diferents, estan vinculadesper una estructura i amb una direcció que persegueix un pla comú. Per arribar a els objectius establerts s’ha de treballar en grup, es a dir, de manera social.

b) El capital intel·lectual de les empreses prové principalment de les persones que les formen. Posa exemples de capital intel·lectual en el cas de l'empresa ATRAPALO (Pots buscar informació sobre aquesta empresa en la web).

Elcapital intel·lectual de les empreses no prové només de les persones (capital humà), sinó que també de l’organització (capital estructural), de la tecnologia (capital tecnològic) i del mercat o entorn socioeconòmic (capital relacional).

Per exemple, l’empresa Atraplalo,SL utilitza el comerç electrònic (capital tecnològic) centrat en el sector d’agències, vols, hotels, lloguer de cotxes,espectacles i restaurants (capital relacional). Envien correus setmanals als clients indicant les ofertes (capital estructural).

2. (1 punt ) Per què l'empresa es considera un sistema obert? Posa dos exemples en els quals dos subsistemes de l'empresa es relacionin amb l'entorn.

Un sistema obert es un sistema que es relaciona amb l’entorn mitjançant una sèrie d’entrades i sortides, on rebeninformació de l’exterior i en generen, així com reben energia i matèria pèl seu funcionament.

Per entendre la composició complexa de l’empresa, aquesta s’ha considerar com un sistema obert, format per diversos subsistemes interdependents on cada subsistema te una funció específica però no de manera aïllada, sinó en constant relació amb el seu entorn (tant extern com intern). Els resultats de l’empresadepenen d’aquesta relació.

Per exemple, dintre del subsistema de direcció,el director d’un banc haurà de finançar les operacions tenint en compte a diari el tipus d’interès que estigui imposat pel Banc Central Europeu.

Per exemple, dintre del sistema humà, l’Àrea de Recursos Humans ha de poder adaptar la organització als canvis tecnològics i de mercat, per exemple en una entitat financera,el subsistema humà ha de convocar formacions per a la implantació del Nou Pla General Contable.

3. (1 punt) El mòdul 1 posa de manifest que l'empresa és un sistema basat en el coneixement. Busca informació complementària en altres recursos disponibles de la xarxa (explicita les fonts d'informació consultades) i contesta les següents qüestions:

a) Com es pot gestionar elconeixement de les organitzacions?
b) Posa exemples de coneixements implícits i explícits que es poden trobar en les empreses i explica quines diferències existeixen entre ells.

Per a gestionar el coneixement d’una empresa es bàsic saber com crear un procés per a traspassar el coneixement individual al coneixement col·lectiu de la organització i a la inversa.

A partir d’aquí, per adescriure aquest procés es defineixen dos tipus de coneixements, l’implícit i l’explícit. El coneixement implícit és el coneixement personal de cada persona, el qual es va desenvolupant al llarg de les experiències i accions personals. Aquest es proporciona mitjançant l’educació (tant a l’escola com en l’àmbit familiar) i es difícil de traspassar. Es cas contrari, el coneixement explícit es sistemàtic,es a dir, està emmagatzemat i es pot traspassar gracies a les noves tecnologies.

Font: http://books.google.es/books
Llibre “Gestión del conocimiento” Klaus North y Roque Rivas. Ed.Libros en Red

4. (1 punt) Hi ha diferents escoles o teories científiques que intenten explicar el funcionament de les empreses. Així mateix algunes de les aportacions de les teories clàssiques segueixen...
tracking img