Intro historia de la psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3035 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1.

INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA I FILOSOFIA GENERAL DE LA CIÈNCIA

➢ Què es la ciència?

➢ La ciència com a objecte d’estudi. Metodologia i filosofia general de la ciència.

➢ Mètode hipoteticodeductiu: contrastació d’hipòtesis.

➢ Verificacionisme i falsacionisme; el problema de la demarcació.

➢ Ciència normal, revolucions científiques i relleu deparadigmes.

➢ Mètode experimental i establiment de relacions causals: variables independents i variables dependents.

➢ Investigació i models teòrics. Causes i explicacions. El problema ment-cos

Què és la ciència?

“Activitat humana que té com a objectiu produir un coneixement vertader i fiable sobre la realitat.”

Peces clau: teoria (continguts) – mètode (observació?)Teoritzar d’una determinada manera, seguint un determinat mètode

- La ciència estudia el món (realitat empírica)

- La ciència s’adreça des de l’àmbit del coneixement (epistemològic), al món que és real (ontològic)

La ciència com a objecte d’estudi

El coneixement científic és el resultat d’una determinada pràctica o activitat específica que podem anomenar, en sentit ampli,teorització, i la filosofia de la ciència consisteix en un determinat tipus de SABER relatiu a l’esmentada pràctica.

SABER (en relació a una pràctica):

A. Realització satisfactòria d’una activitat (coneixement implícit); p. e. proferir frases gramaticals.

B. Coneixement i capacitat de formular explícitament determinades propietats de l’activitat en qüestió; p. e. saber gramàtica.

ÉS A CONDICIÓSUFICIENT PER A B? I NECESSÀRIA?

Tot i que a l’activitat de teoritzar també se li podria aplicar el mateix esquema, hi ha almenys un aspecte en què la pràctica de teoritzar és peculiar: el resultat que es genera quan es teoritza és la formulació explícita de cert coneixement sobre determinat àmbit ( l’activitat de teoritzar genera saber explícit ( les teories constitueixen saber/coneixementexplícit.

L’ACTIVITAT CIENTÍFICA ÉS UN SABER DE PRIMER ORDRE.

LA INVESTIGACIÓ METATEÒRICA O METACIENTÍFICA ÉS UN SABER DE SEGON ORDRE QUE TÉ COM A OBJECTE EL CONEIXEMENT CIENTÍFIC.

La metaciència es posiciona sobre qüestions de la tasca, producte, coneixement del científic.

PODEN DISTINGIR-SE ALMENYS QUATRE ASPECTES DIFERENTS DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA SUSCEPTIBLES D’INVESTIGACIÓ METATEÒRICA:PSICOLÒGIC – SOCIOLÒGIC – HISTÒRIC – FILOSÒFIC

( ( ( (

PSICOLOGIA DE LA CIA. – SOCIOLOGIA C – HISTÒRIA C – FILOSOFIA C

Investigació meteateòrica

PSICOLOGIA DE LA CIÈNCIA: Hi ha algun patró comú de comportament individual associat a la pèrdua de confiança en una teoria en elsperíodes de crisis científiques?

SOCIOLOGIA DE LA CIÈNCIA: Quin paper tenen les institucions estatals en la constitució de les comunitats científiques?

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA: Com va influir el descobriment del telescopi en el debat entre geocentristes i heliocentristes? [Galileu – 1609]; Història de la Psicologia...

FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA: Quina és la diferència entre una generalitzacióaccidental i una llei?) [“Totes les esferes d’urani tenen menys d’1 km de radi”; “Totes les esferes d’or tenen menys d’1 km de radi”.]

La ciència i el seu mètode

➢ Mètode hipoteticodeductiu

➢ Contrastació d’hipòtesis:

• Elements

• Condicions

• Resultats

• Anàlisi d’episodis històrics representatius

Mètode hipoteticodeductiu(1ª part)

Combina la inducció (del particular al general; problemes: (i) com guiar les observacions particulars? (ii) criteri de validesa difícil d’establir) amb la deducció (del general al particular; problema: restricció a l’àmbit de les ciències formals).

Segons una certa visió tradicional sobre la ciència, la tasca del científic comença amb l’observació, però…

“No hi ha observació...
tracking img