Lectoescritura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (333 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
4. Prepara els punts essencials d’una intervenció de 5’ en la qual hauríeu d’exposar algun dels punts següents: l’autoavaluació i la reflexió de l’aprenentatge, el treball globalitzat o el treballper projectes, l’aprenentatge funcional de la llengua, el context d’aprenentatge, portfolio o carpeta d’aprenentatge, o d’altres als quals es fa referència al MECR.

He escollit el treball perprojectes o treball globalitzat per fer aquesta pràctica. El faré utilitzant tan els aspectes que s’ exposen al MECR present al tema 6 com l’ informació sobre aquest tipus de metodologia que es dóna al tema2.

El treball per projectes és una concepció constructivista de l’ aprenentatge encaminada a promoure l’ aprenentatge significatiu dels nens d’ una manera intencional i reflexiva mitjançant unasèrie d’ activitats, organitzades i seqüenciades

Dins de l’ enfocament d’ aquesta metodologia de treball, l’ alumne actua com a subjecte actiu i participatiu del seu propi aprenentatge.

Elsobjectius es plantegen com una sèrie de problemes a solucionar mitjançant petites tasques. Es fa saber a l’ alumne allò que sap i fer-li entendre que resoldre aquestos problemes és adquirir el que es volsaber.
Els aspectes importants són:
* Els alumnes són subjectes actius del seu procés.
* Els aprenentatges són globals i relacionats.
* Es respecta el ritme d’ aprenentatge i connecta elsconeixements previs amb els nous coneixements, creant un aprenentatge significatiu.
* Afavoreix el treball autònom dels alumnes.
* Fomenta l’ interès e il·lusió per l’ escola.
* S’interioritza l’ informació.
* S’ aprèn per experiència.
* Es comprenen que les errades formen part del procés.
* Es potència la participació cooperativa i creativa per enriquir el procés.

Lesetapes d’ un projecte són:

* Escollir un tema sobre el que es treballarà.
* Programar els propòsits.
* Definir els coneixements previs del tema.
* Organitzar el contingut en forma...