Lexico historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2594 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT 1
• Economia: gestió de recursos naturals i producció de bens i serveis que es necessiten tant de forma individual com col·lectiva.
• Recursos: elements del medi físic que poden ser explotats i transformats en coses útils per la societat.
• Població dependent: persones que no treballen perquè no tenen edat per treballar (petits o grans)
• Empresa: entitat jurídicacreada per produir, comercialitzar, distribuir o explotar uns bens per obtenir beneficis.
• Borsa: mercat ton es compren i venen accions d’empreses.
• Acció: títol de paper on posa el valor d’una part que integra el capital d’una societat anònima.
• Oferta: béns i serveis oferts als consumidors.
• Demanda: béns i serveis que els consumidors volen comprar.
• Atur: el fet d’estaren edat laboral però no poder treballar.
• Índex d’atur: percentatge de població que està al atur.
• Població activa: persones en edat laboral que busquen o tenen feina
• Població inactiva: persones que no poden o no volen treballar.
• Taxa d’activitat: percentatge que relaciona el total de la població en edat laboral amb la gent que treballa.
• Sectors d’activitateconòmica: divisió de la activitat economia en 3 sectors, el primari, el secundari i el terciari.
• Aranzel: import que es paga en la duana per importar productes a l’estranger.
• Font de treball: població aporta força física on intel·lectual en el procés productiu
• Font de consum: població aporta capital en l’adquisició d’un producte.
• Capital fix: instal·lacions que intervenen enel procés de producció.
• Capital circulant: béns que participen o es consumeixen en el procés de preducció.
• Empresa limitada: empreses amb la propietat dividida en parts d’igual valor repartides en un grup reduït de socis.
• Empresa cooperativa: els socis participen en la gestió de l’empresa.
• Empreses anònimes: amb accions i poden participar am el borsa.
• Empresesestatals: pertanyen a un organisme públic.
• Economia capitalista o de mercat: l’estat regula les normes del funcionament i afavoreix les inversions dels propietaris amb crèdits o reducció d’impostos.
• Economia socialista o planificada: l’estat controla totalment el mercat.
• Atur cíclic: es el tipus d’atur que hi ha quant hi ha una desminuició d’activitat econòmica, per exemple unacrisi.
• Atur estacional: això passa en empreses que necessiten molta mà d’obra en determinades estacions de l’any i en altre no en necessiten.
• Atur estructural: situació permanent de gent sense feina.
• Atur tecnològic: derivat de la tecnificació del treball.

UNITAT 2
• Explotació agrària: instal·lacions + activitats que es fan per el funcionament d’una empresa agrícola.• Eccedent: quantitat de producte que sobra en relació a las previsions per al mercat.
• Minifundi: explotació agrària petita, propietat familiar.
• Latifundi: explotació agrària molt gran.
• Paisatge de camps closos: paisatge propi de l’agricultura intensiva, es tracte de camps tancats (delimitació vegetal)
• Paisatge de camps oberts: paisatge propi de l’agriculturaintensiva, es tracta de camps oberts al voltant d’un nucli de població.
• Artigatge: preparació del terreny per conrrear-lo, consisteix en tallar arbres i cremar-los per formar adob.
• Agricultura extensiva: producció dedicada al consum familiar amb tecnificacció molt escasa i adob totalment animal.
• Agricultura de plantació: extensiva i comercial pero poc tecnificada, gransexplotaciopns agraries de pruductes propis del territori.
• Agricultura intensiva: més tecnificades i asoleixen una gran producció
• Silvicultura: aprofitament del boscos.
• Bosc tropical i subtropical: pluges regulars i abundants (selves)
• Bosc temperat: 4 estacions marcades, es troben a les zones més poblades del planeta.
• Bosc boreal: zones fredes, fulla perenne.
•...
tracking img