Marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (299 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
- Realitza amb els següents dades el inventari i balanç de l’empresa Transeugeni.

Concepte

Euros
Maquinaria i elements de transport intern de l’empresa 50.000
Mobiliari i equipsd’oficina 20.000
Camions propietat de l’empresa 200.000
Edifici on realitza la seva activitat comercial (magatzem, oficines) (aclariment: valor cadastral (catrastral) de la construcció140.000 i valor cadastral (catrastral) del solar 60.000) 200.000
L’empresa disposa de llicencies d’aplicacions informàtiques relacionades amb els transport de mercaderies per valor de: 25.000L’empresa disposa d’ordinadors i altres equips electrònics relacionats amb aquestos per un valor de: 55.000
Combustible per als camions emmagatzemat en la pròpia empresa 65.000Recanvis diversos per als camions i altres instal•lacions de l’empresa que seran emprats durant el 2010-2011 a corto plazo existencias 12.000
Embalatges destinats a protegir les mercaderies atran
sportar 3.000
Drets de cobrament pendents sobre clients documentats en factures 2.000
Drets de cobrament pendents sobre clients documentades en efectes comercials a cobrar2.500
Clients amb els quals es dubtós que es pugui cobrar el deute 6.000
Disponibilitats de mitjans líquids en caixa, en bitllets i monedes en dòlars per un valor en euros de: 2.000Disponibilitats de mitjans líquids en caixa, en bitllets i monedes en euros per un valor de: 3.000
Saldos a favor nostre en comptes corrents a la vista en bancs i institucions de crèdit45.000
Capital social 300.000
Reserves Voluntàries 170.000
Préstec a mes d’un any atorgat per una entitat de crèdit 125.000
Deutes a mes d’un any amb els subministradors d’immobilitzat90.000
Subministradors de serveix que no tenen la condició de proveïdors a menys d’un any 5.000
Tributs (IVA) a favor de l’administració pendents del seu ingrés 3.000
tracking img