Matematicas

Páginas: 10 (2451 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2010
ÈÖÓ Ð Ñ × Ô Ö ÒØÖ Ò Ñ ÒØÓ
´ Ö Ð ¾¼½¼µ ½º Ò Ð
Ð
ÙÐÓ ∗1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 × ÔÙ Ö ÑÔÐ Þ Ö ∗ ÔÓÖ + Ó ÔÓÖ −º ú Ù Ð ÐÓ× × Ù ÒØ × Ò Ñ ÖÓ× ÒÓ × ÔÙ Ó Ø Ò Ö ´ µ½ ´ µ¿ ´
µ ´ µ ½¿ ´ µ½

¾º À Ý
ÖØ × ÒÙÑ Ö × ÙÖ º Ò
ÑÓÚ Ñ ÒØÓ × ú Ù Ð × Ð Ñ Ò ÑÓ Ò Ñ ÖÓ Ô Ö Ó Ø Ò Ö Ð ÖÖ ÐÓ ÑÓ×ØÖ

Ð ½ Ð Ò Ð Ð Ò ×ÙÔ ÔÙ Ò ÒØ Ö
Ñ Ö ÒØ Ö
Ñ Ó× ÕÙ Ó Ò Ð Ð Ò Ò Ö ÓÖ

Ö ÓÖ Ð Ó×
ÖØ ×º Ò
Ö× Ð ÙÖ

´ µ½

´ µ¾

´µ ¿

´ µ

´ µ

¿º Ò Ð ÙÖ Ý ½½
Ù ÖÓ× ÕÙ × Ú Ò ÐÐ Ò Ö
ÓÒ Ò Ñ ÖÓ× ÒØ ÖÓ× ÔÓ× Ø ÚÓ× Ø Ð Ñ Ò Ö ÕÙ
ØÖ ×
Ù ÖÓ×
ÓÒ×
Ù¹ Ø ÚÓ× ×ÙÑ Ò ¾½º Ë Ò Ð ÔÖ Ñ Ö
Ù ÖÓ × ×
Ö Ý Ò Ð ÒÓÚ ÒÓ × ×
Ö ¸ úÕÙ Ò Ñ ÖÓ × ×
Ö Ò Ð × ÙÒ Ó
Ù ÖÓ
7 6

´ µ

´ µ

´
µ

´ µ ½¼

´ µ ¾½

º Ð Ù Ó ÑÙ ×ØÖ ¾ Ô Ð ØÓ×
ÓÐÓ
Ó× ×Ó Ö ÙÒ Ñ × ÓÖ¹ Ñ Ò Ó
Ù Ö Ó× Ù Ð ×º ú Ù Ð × Ð Ñ Ò ÑÓ Ò Ñ ÖÓ Ô Ð ØÓ× ÕÙ Ò ÕÙ ØÖ× Ô Ö ÕÙ ÕÙ Ò
Ù Ö Ó×
Óѹ ÔÐ ØÓ× ×
Ù ÐÕÙ Ö ÐÓ× Ô Ð ØÓ× ÕÙ × ÕÙ ×Ð Ó Ð
½

Ñ ÒÓ× ÙÒ
Ù Ö Ó
........... ........... ........... ........... ........... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ........... ........... ........... ........... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ............ ............ . ........... ........... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ............ ............ . ........... ........... ...........

´ µ

´ µ

´
µ

´ µ

´ µ½

º Ò ÙÒ ×Ø
Ù ØÖÓ Ñ Ó× × Ú Ò Ö Ö ÐÓ× ÒØÖ × Ñ Ò Ö ÕÙ
ÙÒÓ ÙÒ Ö ÐÓÝ Ö
ÓØÖÓ ´ × ÐÙ Ó¸ Ò Ö Ð Ö× × Ñ ×ÑÓµº ú
Ù ÒØ × ÓÖÑ × × ÔÓ× Ð
ÖÐ ×ØÖ Ù
Ò ´ µ¿ º ´ µ ´
µ ´ µ ´ µ

Ò Ð ÙÖ × ÑÙ ×ØÖ Ò
Ù Ö Ó׺ Ë Ò Ó ÕÙ Ð ÐÓ× Ô Ö Ñ ØÖÓ× × Ñ ÒØÓ A B Ñ ¾ ¸ ú
Ù Ð × Ð ×ÙÑ ÐÓ×
Ù Ö Ó×
............................. . . . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .............. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ...................................................................................................... . . .............. . . . . . . .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . . ............................................ .

A

B

´ µ

Ñ ´ µ ¾
Ñ ´
µ

Ñ ´ µ

Ñ ´ µ ½¼
Ñ

¾

º ÆÙÑ Ö
ÙÒ Ñ ×
× Ù× Ò Ó Ø ÕÙ Ø ×
ÓÒ ØÓ Ó× ÐÓ× Ò Ñ ÖÓ× Ð ½ Ð ¿¼¸ Ô ÖÓ Ñ ÕÙ ÚÓÕÙ Ý Ö Ô Ø Ð Ò Ñ ÖÓ ¾¿ Ó× Ú
׸ Ð Ò Ñ ÖÓ ØÖ × Ú
× Ý Ð Ò Ñ ÖÓ ½¾
Ù ØÖÓ Ú
׺ ú Ù ÒØ ×
× ÒÙÑ Ö ´ µ ¿¿ ´ µ¿ ´
µ ¿ ´ µ¿ ´ µ¿

ÙÖ ¸ ABCD Ý EF GH ×ÓÒ Ó×
Ù Ö Ó× Ù Ð ×º Ð º ÒÐ Ö Ð Ö Ò ×ÓÑ Ö × ½º ú ÙÐ × Ð Ö Ð
Ù Ö Ó
ABCD A
. . . ...................................... ........................................ . .. . . ... . . .... . .. . . . .. . . . ....... . ......... . . .. ..... .. . . .. . ............ . ............. ......... . . .. .. . . . ... . . . . ............ . ............... . .. . . . . . .. . . . .... . . ................. . ..... ......... .................. . .. . .. . .. ... . . . ............... .. . ..................... ...... ........... . . . . . . ... .. . . . ... . . . .... ................ ... .. . . . ... . . . ........ ............ . . . . ................. .. . ......................... . . . ....... .............. . ... .. . . . ... . . .. . ....................... . ............................. . ......... ................. . ... .. . . . ......
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Matematica
  • Matematica
  • Matematicas
  • Las matemáticas
  • Matematica
  • Matematicas
  • Matematica
  • Matematicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS