Memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5907 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 2009-2010

MEMORIA

INTRODUCIÓ AL MODUL

DINAMIQUES DE GRUP
PRACTICA 0

Elabora un document escrit on expliques les teves idees respecte a la utilitat que pot tenir l’ús de les dinàmiques de grup dins del grup classe al iniciar un curs escolar. Indica quines consideres més adients de les presentades a la sessiópràctica, per a l'educació secundària obligatòria.

Les dinàmiques de grup són mètode d’ensenyança basat en activitats estructurades, amb un propòsit i forma variable, en els alumnes aprenen en un ambient d’alegria i diversió, es fundamental per l’experiència vivencial.
Les dinàmiques de grup permet establir una dinàmica rica en sentiments actituds i comportament, no sols estimula lacreativitat i la socialització, sinó que també introdueix estats emocionals i dinamisme que facilita l’aprenentatge significatiu. No es pot portar a terme una dinàmica de grup si abans no s'ha proposat un objectiu amb unes regles, per tant el que es busca en una dinàmica de grup es que s'estableixi, s'accepti i es respecten algunes normes.

Raons per treballar en grups d'alumnes:
• Aportacions pera la vida de relació o emocional.
• Millora de les habilitats socials: desenvolupen la capacitat d'arribar a acords, es facilita la comunicació i la participació activa de tot els components del grup.
• Afavoreix l'adquisició de coneixements a través de la interacció entre els i les alumnes
• Afavoreix l'autonomia

A partir de la dinàmica de grup pot saber el coneixement departida de l’alumnat, seguir el curs de l'activitat i fer una avaluació final tant de l'aprenentatge acadèmic com del funcionament del treball en grup, seria convenient informar a l'alumnat dels objectius que es vol assolir al acabar l'activitat. L'avaluació formativa en el treball en grup es porta a terme de manera natural a la vegada que afavoreix l'atenció a la diversitat i a dur a terme unaavaluació global. Cal observar com treballen els alumnes tant a nivell de l'activitat proposada com pel propi funcionament com a grup operatiu, i fent o resolent les preguntes pertinents, de manera que faciliti l'assoliment dels objectius. Permet també, copsar la maduració dels seus esquemes conceptuals i procedimentals. A través de la dinàmica de grup l’alumne pot prendre consciència del seu nivell,s'accepti i sigui capaç de trobar els camins que li permetin avançar.

Les dinàmiques de grup que jo utilitzaria dins del grup de classe al iniciar el curs escolar serien:

ACTIVITATS DE PRESENTACIÓ

CADENA DE NOMS

OBJECTIUS: Aprendre noms
PROCEDIMENTS: Col·locats en cercle, l’animador comença dient el seu nom i en ordre d’un en un per la dreta, el següent haurà de repetir els nomsanteriors abans de dir el seu i així progressivament fins donar tota la volta al cercle. La resta del grup pot ajudar si hi ha oblits o bloqueigs.
És interessant anotar les estratègies que utilitza cadascú per a memoritzar
(anotar-los en un paper, anar repetint tots els noms mentre li toca el torn a un
altre) i el tipus de reacció que té: de riure per la tensió o bloqueig, desconcentrarse,s'arrisca superant les inseguretats...

SUGGERIMENTS D’ANÀLISI FINAL.
➢ . Desenvolupar habilitats paracadèmiques: la capacitat de memorització, respectar el torn de paraules, facilitar ambient de concentració...
➢ Donar importància al nom, que tots els coneguem, es quan prenem en
consideració la nostra identitat, ens considerem com a persones, més que un element de la classe ique son importants pel grup. El professor quan es dirigeix a l'alumne pel nom fa que s’estableixi una relació més personal i per tant més efectiva.
➢ . Ajuda a l’alumne a trencar barreres subjectives, prejudicis, timideses, costums,“capelletes” etiquetes...
➢ . Fer un paral·lelisme entre com afrontem aquestes dinàmiques i altres exercicis acadèmics, exàmens... hi ha situacions que ens...
tracking img