Nada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3144 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NOVES PROVES

CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ / 1

Estructura de la prova de grau mitjà
Àrea i subàrea 1. Àrea d’estructures lingüístiques Tipus de prova Valor (%) Contestar un qüestionari de 60 ítems tipus test, amb tres alternatives, de les quals només una és correcta. 30 % a) Lèxic i semàntica (15 qüestions). b) Morfosintaxi (30 qüestions). c) Normativa ortogràfica (15 qüestions), 2. Àrea decomprensió Llegir un text i respondre diverses qüestions d’elecció múltiple (mínim 10 10% preguntes): textuals, de contingut, de derivació, de síntesi o de sinonímia. 3. Àrea d’expressió escrita Redactar un text formal, entre 175 i 225 paraules. 30% Fer un dictat de 100 paraules, aproximadament. 4. Àrea d’expressió i Llegir en veu alta un text. Realitzar una interacció oral exposició oral sobre untema determinat i 30% interactuar amb una altra persona.

Criteris de correcció de l’àrea de comprensió (10%)

Puntuació total de l’àrea: 10 punts. Puntuació mínima: 4 punts. Les respostes errònies descompten de les encertades. En el test d’opció múltiple, amb tres respostes possibles, dos respostes errònies descompten un encert; en el cas de dos opcions, cada resposta errada descompta unencert.
Criteris de correcció de l’àrea d’expressió escrita (30%)

Puntuació total de l’àrea: 100 punts. Puntuació mínima: 40 punts. Redacció (175-225 paraules) (80 punts) Extensió, presentació, adequació, coherència, cohesió i variació (20 punts). Extensió i presentació: L’examinand ha d’arribar a un 75% del mínim exigit (130 paraules aproximadament), i no passar un 30% del màxim demanat (290paraules aproximadament), per a ser avaluat. Si n’escriu entre 130 i 175, hi ha penalització (fins a 5 punts). Presentació: claredat i netedat (fins a 5 punts).

2 / CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ

CONVOCATÒRIA 2006 / NOVEMBRE

L’escrit ha de quedar complet i arredonit, perquè per això hi ha un interval entre 175 i 225 paraules, raó per la qual el text s’ha de corregir sencer. Adequació, coherència icohesió: Adequació: el text aconseguix el propòsit comunicatiu, s’ajusta a la finalitat del text i a la situació comunicativa, es respecta el grau de formalitat de la situació i es tria la varietat lingüística i el registre que exigix el context (fins a 5 punts). Coherència: la informació expressada s’ajusta quant a quantitat, qualitat i rellevància al que demana el text; i, a més, les ideess’exposen d’una manera clara i ordenada, i responen a una estructura entenedora de la qual es poden extraure fàcilment unes idees principals i unes altres de secundàries (fins a 5 punts). Cohesió gramatical: el text utilitza els elements lingüístics apropiats per a la seua bona articulació, i fa un bon ús de la connexió textual i del manteniment de les referències (connectors, signes de puntuació, tempsverbals, pronoms, articles, demostratius, possessius, etcètera) (fins a 5 punts). Cohesió lèxica: el lèxic triat és l’apropiat per a la bona construcció del text; la selecció de les paraules s’ha fet amb criteris de precisió, varietat i eliminació de repeticions innecessàries; i, a més, ha utilitzat mecanismes com la sinonímia o l’antonímia, o les relacions entre els termes d’un mateix campsemàntic, per a fer més ric el significat del text (fins a 5 punts). Correcció: morfosintaxi, lèxic i normativa ortogràfica (60 punts) Es descompten 4 punts per cada error (15 faltes és el màxim permés). Es compten tants errors per paraula com faltes hi haja. Si un mateix error es repetix dos vegades, el segon error no penalitza. Si es repetix més de dos vegades, es descompta el doble (3 punts més peltotal d’errors repetits d’accentuació o dièresi i 6 punts més pel total de la resta d’errors). Morfologia i sintaxi: Flexió nominal i adjectival; articles; demostratius; possessius; quantificadors: numerals, indefinits i quantitatius; pronoms personals: forts i febles; relatius; interrogatius i exclamatius; preposicions; adverbis; conjuncions; interjeccions; flexió verbal i perífrasis. Lèxic:...
tracking img