Objetio del dret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2177 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
T-1 OBJECTIU DEL DRET PROCESAL

- Existeix un procés a.p. de l’existència d’1 conflicte. Per solucionar aquests conflict. Hi han mitjans q s’agrupen en 3 grups:
1. Autotutela
2. Autocomposició (unilateral, aplanament i renúncia- bilateral)
3. Heterocomposició
1. AUTOTUTELA
- mitjà de solució de conflictes
- 2 caract:
+ solució del conflicte sorgeix de les parts
+ aquestasolució és coactiva, imposada, forçada, una d les parts l’imposa, no consensuada
- en una situ d’autotutela les parts no es troben en igualtat, el + fort imposa la solució
- antigament era la forma + habitual, actualment hem de distingir 2 àmbits:
* a nivell internacional, x ex, la guerra
* a nivell intern, x regla gnral l’autotutela està prohibida com a forma de resolució conflicts, a canvid’això s’ofereix l’Adm de Justícia.
2. AUTOCOMPOSICIÓ
- la solució sorgeix de les parts a través del pacte; hi han 2 tipus:
1. Unilateral: 1 d les parts és qui dóna la solució al litigi i és acceptada x l’altra part. 2 suposits:
+ Aplanament: conformitat del demandat en la pretenció de l’actor, vincula al jutge, en la seva stc ha de recollir la conformitat del demandat.
+ Renúncia:l’actor renuncia a la seva pretenció encara q el procés s’ha iniciat. Renúncia el q reclama, i és acceptada pel demandat (perdona el deute). Conseqüències:
• si l’actor després s’arrepenteix de la seva decisió, ja no pot iniciar un altre conflicte
• si l’actor renuncia no es pot arrepentir en un futur, el mecanisme jdic ho impedeix
2. Bilateral: les 2 parts negocien. Hi han 3 supòsits:+ Desistiment: l’actor renuncia de la tramitació del procès però no renuncia el q demanda
+ Transacció:les 2 parts negocien i pacten la solució. Els 2 cedeixen, pot donar-se dins o fora del procés. Fora>abans d’anar dabant del tribunal acorden la solució; Dins> durant el procés, aquesta solució la planteja el jutge i homologarà la decisió de l’acord.
+ Intervenció d’un 3er: 3er qcol·labora x trobar una solució, pot proposar solucions però no implantar-les.
Hi han 2 tipus:
- Mediació: quan el 3er intervé espontàneament i colabora sense ser la seva tasca.
- Conciliació: l’intervenció és institucionalitz x organismes q tballen com interventors.
3. HETEROCOMPOSICIÓ
- les parts es dirigeixen a 3a pers xq els hi doni la solució al conflicte, és obligatoria x les parts.
-Mètodes heterocompositius:
+ Procés: jutge>STC, es pot plantejar qualsevol tipus de conflicte, la solució la donarà la STC
+ Arbitratge: àrbitre. No es pot plantejar qualsevol tipus de conflicte, no+ el tipus de dº mercantil i civil. S’haurà de signar conveni arbitral. Hi han 2 tipus d’arbitratge:
• arbitratge de dret: l’arbitre utilitza normes jques, ha d ser advocat en exercici
•l’arbitre utilitza la seva experiència i saver (no normes jques) no s’exigeix advocat
- Laude arbitral = STC

CONCEPTE Dº PROCESAL

- disciplina q estudia els elements d’1 sist processal.
- Els elements són 3 nuclis:
1. L’ACCIÓ: en el moment q el ciutadà utilitza la possibilitat q li dóna l’Estat d’acudir un jutge. Formarà part dl procés, (aquesta és la part procesal), pot realitzar actv. Comdonar probes... (aquesta part és l’acció, els actes q realitzen les parts)
2. JURISDICCIÓ: cal q existeixi 1 infraestructura a la q el ciutadà pot assistir i aquests resoldràn conflictes> òrgans jurisdiccionals (Jutjats i Tribunals)
3. PROCES: instrument q permet posar en contact al ciutadà amb òrgans jurisdicc.

CARACT Dº PROCESAL

- dº instumental xq regula el procés, q és l’instrument qpermet resoldre conflictes
- dº públic xq el q fa és regular relacions entre una infraestruct estatal amb ciutadans.
- normes imperatives; les parts no poden derogar les normes proces, ni modificar els efectes, ni regular el procés amb les normes q els convingui.
- Les normes procesals es classifiquen en 2 tipus:
1. Normes proces orgàniques: regulen tots el aspectes d’org. I infraestruct...
tracking img