Planificacion fiscal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA PLANIFICACIÓ FISCAL
SUPÒSIT 1. FET IMPOSABLE I ALTRES
a) Aquesta operació esta subjecta a IVA , ja que el TAI ens diu que en l’aplicació d’aquest impost per als empresaris i professionals s’hi distingeixen dos supòsits, el qual un d’ells es que per a les vendes o prestacions de serveis que repercuteixin als seus adquiridors o destinataris les quotes d’IVA que corresponguin, ambl’obligació d’ingressar-les al Tresor. I a mes a mes tenint en compte la definició de les activitats que estan gravades per IVA apareixen en aquest cas aquelles que estiguin realitzades per a professionals o empresaris, aquelles que siguin realitzades en el desenvolupament d’una activitat empresarial o professional i aquelles en que l’operació estigui realitzada en l’àmbit espacial d’aplicació del’impost. Per altra banda cal esmentar que aquesta operació no es troba dins de les operacions que no estan subjectes d’IVA com ara La transmissió de patrimoni empresarial, el lliurament de mostres gratuïtes, les prestacions de serveis de demostracions, el lliurament sense contraprestació d’objectes publicitaris, els serveis realitzat per persones físiques en el mar d’una relació laboral oadministrativa, les Cooperatives de treball, les operacions concretes d’autoconsum, les operacions realitzades per ens públics amb contraprestació tributària, les concessions i autoritzacions administratives, la Prestació de serveis gratuïtes a conseqüència de normes jurídiques o convenis col·lectius, les Comunitats de Regants i els lliuraments de diners a títol de contraprestació o pagament.
b) Aquestaoperació també es troba subjecta a Iva ja que no es troba dins de les exempcions esmentades en l’apartat anterior, en aquest cas aquesta venda ha estat realitzada en el desenvolupament d’una activitat empresarial o professional.
c) La cessió de la furgoneta també es troba subjecta a IVA ja que es tracta d’una prestació de serveis amb contraprestació i segons les operacions que estan subjectes aIVA trobem que una cessió es una entrega i per tant es comptabilitza l’IVA ja que es tracta d’una cessió de bens sense que es produeixi una transmissió de la propietat.
d) No, en aquest cas no s’hauria de liquidar iva ja que aquesta operació no esta subjecta. Hem d’esmentar que Don Segundo es un particular i no un empresari i per tant en aquest cas haurem d’aplicar el concepte de transmissiópatrimonial el qual ens diu que les entregues dels immobles que estiguin inclosos en la transmissió d’un conjunt d’elements corporals formant part del patrimoni empresarial , constitueixin una unitat autònoma capaç de desenvolupar una activitat per ella mateixa.
e) Si que pagarà IVA ja que en aquest cas com que el local es destina al lloguer, aquest estarà subjecte a IVA ja que es consideratcom una prestació de serveis.
Es considera com a prestació de serveis els arrendaments de bens, industria o negoci i els establiments mercantils.
f) Aquesta operació no esta subjecta ja que es considerada com una prestació de serveis a títol gratuït i aquestes estan exemptes a aquest impost. Segons l’article 11 de la llei trobem que els transports son considerats com una prestació de serveis.g) Aquesta operació si que està subjecta a IVA ja que es tracta d’una activitat que està realitzada per un empresari o professional.
h) En aquest cas estem parlant de una prestació de serveis on cal esmentar que les sessions de bens sense que es produeixi la transmissió de la propietat seran entregades quan tingui lloc en virtut de contractes de venta amb pacte de reserva de domini ocondició suspensiva o contractes d’arrendament venda. S’assimilen a entregues de bens els arrendaments amb opció a compra des de que l’arrendatari es compromet a exercir l’opció i els arrendaments de bens amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per ambdues parts.
n Importante: según lo anterior, los arrendamientos financieros tienen la consideración de prestación de servicios...
tracking img