Practicas laboratorio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3343 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 1. Síntesi de l’aspirina

* Peseu el producte obtingut i calculeu el rendiment de la reacció

| | | | |

C7H6O3+ C4H6O3 | | C9H8O4 +CH3COOH |

Pes àcid salicílic = 4,0082 grams
Pes experimental aspirina = 0,9061 grams
Pes teòric aspirina = 5,2234 grams

* Quina finalitat té buscar el punt de fusió d’un sòlid?

Si coneixem el punt de fusió delsòlid, el podem comparar amb el punt de fusió obtingut experimentalment. D’aquesta manera coneixerem el grau d’impuresa de la nostra mostra.

* Si les substàncies comparades tenen diferents punts de fusió, justifica el motiu.

Punt fusió teòric = 128 ºC
Punt fusió experimental = 121 ºC

No coincideixen els punts de fusió perquè la nostra mostra conté impureses, tal i com hem explicatabans.

Pràctica 2. Reconeixement de grups funcionals de química orgànica

Hexà | 2 Clor-2-Metilpropà | Ciclohexè | Formaldehid | Benzaldehid | Acetaldehid | Acetona | Etanol 96% | 2-Propanol |
C6H11 | (CH3)2CHCH2Cl | C6H10 | CH2O | C6H5CHO | CH3CHO | (CH3) 2CO | C2H6O | C3H8O |

* Fer un quadre de les solubilitats en aigua, àcid clorhídric al 5%, i hidròxid sòdic al 5% dels diferentsproductes investigats.

| Hexà | 2 Clor-2-Metilpropà | Ciclohexè | Formaldehid | Benzaldehid | Acetaldehid | Acetona | Etanol 96% | 2-Propanol |
H2O | No | No | No | Si pH=4 | No | Si pH=4 | Si pH=5 | Si pH=5 | Si pH=5 |
HCl 5% | No | No | No | Si | Parcial | No | Si | Si | Si |
NaOH 5% | No | No | No | Si | Parcial | Si | Si | Si | Si |

* Referent els altres assaigs anota elscanvis i fenòmens observats. Formula les reaccions: halògens, dobles i triples enllaços, aldehids, cetones i alcohols.

| | Hexà | 2 Clor-2-Metilpropà | Ciclohexè | Formaldehid | Benzaldehid | Acetaldehid | Acetona | Etanol 96% | 2-Propanol |
Halògens | AgNO3 | - | Precipitat blanc | - | - | - | - | - | - | - |
| NH4OH | - | Redissolució i formació de DiaminPlata i Clorurs | - | - | - | - |- | - | - |
Dobles i triples enllaços | Baeyer | Persisteix violeta | Persisteix violeta | Apareix diòxid manganès(marró) | - | - | - | - | - | - |
Aldehids i cetones | 2,4 dinitrofenilhidrazina | No hi ha RQ | - | - | Cristal·lització groc intens | Cristal·lització taronja | No RQ | Cristal·lització groc-ataronjat | - | - |
| Tollens | Formació 2 fases | - | - | Cristal·lització blanc; ambagitació platejat cada vegada més fosc | Formació de gotes grogues insolubles | Massa gelatinosa de color blanc | Cristal·lització platejat fosc | - | - |
| Fehling | No hi ha RQ | - | - | Precipitació d’òxid de coure en una solució blau verdosa | Aparició d’un precipitat verd. S’està produint una RQ de baixa velocitat que a la llarga formarà un precipitat d’òxid de coure. | Precipita òxid decoure a una velocitat més gran que per al benzaldehid però més lenta que en el formaldehid | Precipita completament en forma de massa blavosa. Absència d’òxid de coure. | - | - |
Alcohols | KMnO4 | No hi ha RQ | - | - | - | - | - | - | Precipitat marró-vermellós dens. | Precipitat vermellós. |

* És possible determinar quantitativament un àcid carboxílic per volumetria amb hidròxid sòdic?Sí, un possible exemple és la RQ del àcid acètic amb hidròxid sòdic amb la formació de l’acetat de sodi i aigua.

CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
Partint dels volums consumits de NaOH i a través de la reacció estequiomètrica, obtenim la relació amb l’àcid carboxílic, que en aquest cas és l’àcid acètic.

* Podrem convertir la metil etil cetona (MEK) en un àcid carboxílic per algun mètoded’oxidació?

Existeix un mètode per a convertir la MEK en un àcid carboxílic i és que es dugui
a terme una reacció energètica amb certs reactius. Una reacció energètica vol
dir que necessita de molta energia per a oxidar-se, és a dir, que es requeriran
temperatures bastant elevades. I a més, es necessitaran reactius específics com
per exemple el KMnO4, el HClO o el K2Cr2O7.

Pràctica...
tracking img