Programacion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (707 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCIÓN
A programación é un instrumento de primeira orde para a práctica docente, moi flexible e aberto. O propósito desta programación oriéntase cara a finalidade principal de EI, é dicir, odesenrolo físico, intelectual, afectivo e social dos nenos, proporcionándolles a adquisición das habilidades básicas e instaurando hábitos de convivencia e respecto aos demáis.
Para facer aprogramación tiven en conta, entre outras, a LOE, o RD 1630/2006, de 19 de decembro, polo q se establecen as ensinanzas mínimas no 2º ciclo de EI, o D330/2009, de 4 de xuño, o D374/1996.. e foi elaborada apartir do Proxecto Educativo de centro, da PXA..
CENTRO
Para o desenvolvemento da miña programación situareime nun centro do meu concello de A Guarda, q é unha vila costeira do suroeste de Galiciacunha poboación duns 10.000 habitantes. Consta de 12 unidades: 3 para EI e 9 para EP; traballa con xornada continua de 9 a 2 e cumpre os requisitos mínimos sinalados no D 132/2010, de 12 de febreiro.O estudo sociolingüístico do PEC reflicte q nos atopamos cunha poboación maioritaria de galegofalantes; en consecuencia, as miñas clases desenvolveranse en galego, coa introdución ao castelán nosseus niveis orais e escritos, unha vez feita a pregunta aos pais antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do fillo segundo establece o D 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo noensino non universitario de Galicia.
A maioría da poboación vive da pesca de altura e baixura, do turismo e o comercio. O nivel socioeconómico e cultural é medio. O concello conta con variosrecursos q se poden utilizar a nivel didáctico como o porto, as praias, o monte de Sta Trega, a biblioteca municipal, a desembocadura do Miño, etc.
Con respecto ao número de unidades, o centro contaco DO (de acordo ao D120/1998), titores, especialista en inglés, EF, música, PT, AL. E hai uns órganos de coordinación docente acordes ao centro. Tamén ofrece o servizo de comedor e transporte...
tracking img