Pronoms febles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2060 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRONOMS FEBLES
1) FORMES I FUNCIONS

DAVANT DE VERB DARRERE DE VERB
Començat amb consonant Comença t amb vocal o H Acabat amb consonant o diftong Acabat amb vocal
1a Persona Masculí
Femení Singular EM M' -ME 'M
Plural ENS ENS -NOS 'NS
2a Persona Masculí
Femení Singular ET T' -TE 'T
Plural US US -VOS -US / -VOS
3a Persona Masculí Singular EL L' -LO 'L
Plural ELS ELS -LOS'LS
Femení Singular LA L' / LA* -LA -LA
Plural LES LES -LES -LES
Neutre HO HO -HO -HO
Datiu Singular LI LI -LI -LI
Plural ELS ELS -LOS 'LS
Reflexiu ES S' -SE 'S
Adverbials EN
HI N'
HI -NE
-HI 'N
-HI

* El pronom femení "LA" davant de verb començat per "i" "u" àtones no s'apostrofa.
A) PRIMERA PERSONA SINGULAR I PLURAL: (em, m', me, 'm / ens, nos, 'ns)

1) Representenel COMPLEMENT DIRECTE:
Em veuen; M'ha vist; Ha de mirar-me; Mira'm.
Ens veuen; Ens ha vist;Ha de mirar-nos; Mira'ns.

2) Representen el COMPLEMENT INDIRECTE:
Em regala això; M'ha regalat això; Ha de regalar-me això; Regala'm això.
Ens regala això; Ens ha regalat això; Ha de regalar-nos això; Regala'ns això.

També tenen una FUNCIÓ REFLEXIVA: Em compre un cotxe. Ens comprem un cotxe.
Enels verbs PRONOMINALS el pronom feble forma part del verb.

B) SEGONA PERSONA SINGULAR I PLURAL: (et, t', te, 't / us, vos)
1) Representen el COMPLEMENT DIRECTE:
Et Veuen; T'han vist; Ha de mirar-te; Vol veure't.
Us veuen; Us ha vist; Ha mirar-vos; Vol veure-us.

2) Representen el COMPLEMENT INDIRECTE:
Et regala això; T'ha regalat això; Ha de regalar-te això; Compra't una casa.
Us regalaaixò; Us ha regalat això; Ha de regalar-vos això; Vol veure-us la casa / vol veure-vos la casa.

També tenen una FUNCIÓ REFLEXIVA: Et compres un cotxe. Us compreu un cotxe.
En els verbs PRONOMINALS el pronom feble forma part del verb.

C) TERCERA PERSONA MASCULÍ O FEMENÍ SINGULAR I PLURAL: (lo, l', el, 'l / los, els, 'ls // la, l' / les)
1) Representen el COMPLEMENT DIRECTE,anomenat tambéACUSATIU, quan aquest és una persona, animal o cosa DETERMINATS:
Vaig portar lo. El vaig portar. (el llibre)
L'invite. Invita'l. (en Joan)
Porten los. Els porteu. Porta'ls. (aquests llibres)
La té. L'obre. (la llibreta) Convida la. (aquella noia)
Les miren. Van mirant les. (aquelles noies)

2) Representen el PREDICAT NOMINAL o ATRIBUT, quan aquest és una persona, animal ocosa BEN DETERMINATS:
Eren els teus amics? No els eren (els teus amics)
Ell és el teu amic? Ell l'és. (el teu amic)
Sembla la secretària de l'institut, però no l'és.

D) TERCERA PERSONA NEUTRE: (ho)
p1) Representa COMPLEMENT DIRECTE quan aquest és un dels neutres açò, això, allò o quan és tota una ORACIO SUBORDINADA (que també podríem fer equivaler als mots açò, això, allò):
Qui haportat aixó? Qui ho ha portat?
Qui sap on viu l'Arnau? El seu amic ho sap (on viu l'Arnau)

2) Representa el PREDICAT NOMINAL (o siga amb els verbs ésser, estar, semblar , etc), quan és un ADJECTIU, un SUBTANTIU INDETERMINAT o una ORACIO SUBORDINADA:
Ets alt i el teu amic també ho és. (ho = alt)
Era un amic teu? No ho era (ho = amic)
Sembla que vulga ploure. Sí que ho sembla (ho = quevulga ploure)

E) TERCERA PERSONA DATIU: (li / els, los, 'ls)
1) Representa el COMPLEMENT INDIRECTE:
Li escric una carta. (a ell, a ella, a vosté)
Els escric . Vull escriure'ls. Vull enviar los una carta. (a ells, a elles, a vostés)

F) TERCERA PERSONA REFLEXIU: (se, s', 's, es)
1) Representa el COMPLEMENT DIRECTE o el COMPLEMENT INDIRECTE de tercera persona en sentit REFLEXIU
Ell espentina. S'ha banyat. (c. dir.)
Ell se serví més conyac. (c. indir.)

G) PRONOM ADVERBIAL "EN": (en, ne, n', 'n)
1) Representa un MOT o GRUP DE MOTS de sentit PARTITIU. Concretament pot substituir:
+ El COMPLEMENT DIRECTE INDETERMINAT, sovint depenent d'un adjectiu numeral, indefinit o quantitatiu, quan podem afegir al substantiu sobreentés la preposició de: Tens diners? En tinc (de...
tracking img