Psicologa clinica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6102 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIA PER A EDUCADORS I EDUCADORES EN LA PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
Anorèxia i bulímia nervioses

® Generalitat de Catalunya
Coordinació i redacció: Glòria Adelantado, Departament de la Presidència (Secretaria General de Joventut) Marta Castells, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona Beatriz Galilea, Departament de Cultura (Secretaria General de l’Esport) ElenaHoriuel, Departament d’Ensenyament Lluïsa Jiménez, Departament de la Presidència (Secretaria General de Joventut) Dolors Petitbó, Col·legi de Psicòlegs de Catalunya Teresa Reventós, Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia M. Assumpció Roset, Departament d’Ensenyament Jaume Serra, Departament de Sanitat i Seguretat Social Agraïments especials: Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia Col·legi deFarmacèutics de Barcelona Col·legi de Psicòlegs de Catalunya Agraïments a les aportacions: Blai Espinet > Assessorament científic: Josep Toro > Aportacions a la redacció: Vicente Turón > Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil: Centre d’Estudis de l’Esplai Escola de Formació de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés Edita: Generalitat deCatalunya 1a edició: Barcelona, març 2001 Tiratge: 10.000 exemplars Producció editorial: ACV edicions

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització per escrit del titular del copyright, sota les sancions establer tes a les lleis, la reproducció parcial o total d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, així com la distribuciód’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. Dipòsit legal: B-13.117.01

Índex

Introducció Principals trastorns del comportament alimentari: anorèxia i bulímia nervioses Factors determinants dels trastorns del comportament alimentari (TCA)
Alguns factors que influeixen en la predisposició als trastorns Alguns factors que influeixen en la precipitació dels trastorns Alguns factors que influeixenen el manteniment i/o l'agreujament dels trastorns

8 10

El creixement de la persona i els hàbits alimentaris
Alimentació i adolescència La funció dels educadors

12

La prevenció dels TCA
La prevenció dels TCA Com s’ha de fer la prevenció dels TCA? Com es poden potenciar els factors de protecció?

18

La detecció dels TCA
Senyals d’alerta Actituds que afavoreixen la detecció delsTCA

26

La col·laboració en el tractament El comportament alimentari: de la salut a la malaltia Adreces d’interès Bibliografia Notes professionals

34 38 45 47 48

Presentació

Els trastorns de la conducta alimentària, entre els quals hi ha l’anorèxia i la bulímia nervioses, constitueixen un problema de salut emergent que té un for t impacte social en el nostre entorn. La problemàticad’aquests trastorns és tan variada i multifactorial que exigeix una atenció i una actuació integrals i biopsicosocials que incloguin els aspectes clínics, familiars, culturals, socials i educatius, i que tinguin en compte el vessant de la prevenció, la detecció precoç, el tractament i la reinserció en l’entorn familiar, social i educatiu. Conseqüentment, aquestes dificultats no s’han de tractarexclusivament des de la perspectiva sanitària. Ens trobem davant d’un problema social i cultural que hem d’intentar aprofundir des dels diferents sectors i agents implicats, per tal de trobar les eines més adequades per donar-hi resposta amb la sensibilitat que requereix l’especial situació de les persones que el pateixen i de les seves famílies. Dos elements clau d’aquest enfocament són l’educació ila prevenció, des dels diferents àmbits i espais de vida, de la nostra població infantil, adolescent i jove. La família, l’escola, els centres de lleure i d’esport, són àmbits bàsics a l’hora de potenciar l’autoestima, l’acceptació de la pròpia imatge corporal, el valor de l’amistat i la capacitat de presa de decisions responsables dels joves en un moment de recerca de la pròpia identitat....
tracking img