Rrhh funcion pública catalana

Páginas: 31 (7543 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2011
TEMA 17 : DRETS I DEURES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

NORMATIVA

• Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa d’un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

• Llei 8/2006, de 5 dejuliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

• Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

• Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de laGeneralitat de Catalunya

• Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

PERIODE PRÀCTIQUES

ARTICLE 32: (Decret 28/1986)

La durada del període de pràctiques que ha de passar el funcionari una vegada assolida la condició i obtinguda ladestinació en un lloc de treball, serà la que segueix:
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup A: 6 mesos.
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup B: 4 mesos
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup C: 3 mesos
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup D: 2 mesos
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup E: 1 mes

Els funcionaris en pràctiques cobren el sou mínim, però ho hade dir a la convocatòria.

RETRIBUCIONS

El Sou dels funcionaris A1 no pot superar en 3 vegades el sou de les agrupacions professionals.

El funcionari en pràctiques té dret a percebre com a mínim el sou del grup o subgrup on volen accedir

Hi ha retribucions diferides: Pla de pensions i assegurances sanitàries.

Es poden reduir les retribucions per la part de la jornada no treballada, enla part proporcional.

Mai ens poden reduir el tems de descans i vacances.

Cap funcionari pot rebre retribucions que no estiguin establertes en la seva nòmina.

Retribucions bàsiques:

Sou: Totes les persones del mateix grup o subgrup tenen el mateix sou.

Triennis: Per cada 3 anys de servei (els interins també cobren triennis)

Pagues extraordinàries: Formades com a mínim pel SOU+TRIENNIS. Actualment també esta formada pel Complement de destinació + complement específic. Hi ha 2 pagues extraordinàries: desembre y Juny. Les pagues meriten:

- 1 desembre a 30 maig ( Juny

- 1 juny a 31 novembre ( Desembre.

Retribucions complementàries:

Complement destinació: Totes les persones del mateix grau, tenen el mateix complement de destinació:

|Exemple:|A120 |
| |A220 |
| |C120 |

Complement específic: Retribueix les característiques pròpies de lloc de treball que s’estigui ocupant:

- Dificultats tècniques

- Dedicació especial (Exemple: Jornada de 37,5 hores en un lloc de 40 hores, té dedicació especial, per tant té complement específic). Una persona amb dedicació especial no potfer reducció de jornada per interès particular.

- Responsabilitat

- Si el lloc és especial

Productivitat: La productivitat va relacionada amb l’avaluació d’acompliment. La productivitat depen del grup o subgrup que ens troben ocupant. La productivitat retribueix:

- L’especial rendiment

- Interès o iniciativa

- Activitat extraordinària.

Quan hi ha10 dies sense justificar, la productivitat és 0. De la llista de la productivitat s’ha de donar una copia al representant dels treballadors. I s’ha de publicar en el tauler d’anuncis. La productivitat només es cobra una vegada a l’any, al mes de desembre.

Gratificacions extraordinàries: Per serveis prestats fora de la jornada normal de treball (hores extres). Amb el III Acord de condicions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Funciones RRHH
  • Funcion publica
  • Funcion publica
  • ¿Funciona Tu Publicidad
  • funciones de la publicidad
  • Función Pública
  • Funciones De La Publicidad
  • Las funciones publicas del estado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS