Sindrome asperguer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7472 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
● ORIGEN DE LA SOCIETAT EXCLOENT
D’entrada, abans de mirar de respondre a tal qüestió, pensem que seria important esmentar uns aspectes inicials força rellevants que poden ajudar a entendre l’enfocament de l’anàlisi. Primer fer constar que la resposta a aquesta pregunta , com resulta evident, és molt complexa, multifactorial i pot englobar moltes opinions diverses, com podrem comprovarseguidament, i que possiblement una única resposta no pot explicar-ne tot el contingut. Aquest fet, doncs, en dificulta una resposta lleugera i unidireccional. Així, caldria també, acotar al màxim el significat d’exclusió social i mirar de proporcionar-ne els factors que la poden generar més activament per tal de facilitar-ne una anàlisi posterior i l’assoliment d’unes conclusions fermes.

Tal comexplica Carmen Bel Adell[1] en un primer intent d’acotar-ne el significat, resulta vital notar que en parlar d’exclusió social no estem parlant únicament de pobresa o desigualtats en la piràmide social, sinó, més aviat, de fins a quin punt certs col·lectius tenen o no un lloc actiu en la nostra societat. D’aquesta manera sembla que és la mateixa societat, en el seu funcionament i organització, quicrea en si mateixa certs sectors de població “sobrants”, que es poden considerar excloses. Així, s’hauria d’entendre l’exclusió com un procés social no com una situació estàtica, ja que en general és el resultat de la interacció entre les persones afectades i la seva pròpia societat.

Certament l’exclusió no és un fenomen nou. Les dinàmiques socials més antigues ja ens han ensenyat com es podenexcloure certs col·lectius, però actualment sembla que un dels factors que influeix en l’augment de l’exclusió social en certs àmbits, és la globalització econòmica i l’estructura i organització social que se’n deriva. Uns exemples podrien ser: la dualització nord – sud / centre – perifèria / desenvolupament – subdesenvolupament / treball – atur / ciutat – camp / home – dona / actius – inactius,etc.
En general la majoria d’experts coincideixen en que l’exclusió social pot ser entesa des de les següents característiques: primer que l’exclusió es produeix a través del no accés a certs béns o serveis bàsics, segon que també es pot produir per l’accés desigual als mercats de treball i la protecció social, i finalment, que aquesta podria ser produïda per un accés o exercici dels dretshumans, civils, polítics, diferents.[2]
En aquest mateix sentit l’exclusió, segons Gacitúa, E.Davis[3]: inclou tres dimensions, una dimensió econòmica, en quant la privació material i d’accés als mercats y serveis d’una banda, en quant a l’exclusió política i institucional de l’altre, també a la carència de drets civils i polítics, i finalment, en quant a les característiques no valorades delssubjectes, tals com gènere, ètnia, identitat sexe, religió característiques físiques, etc.
No obstant, també podem parlar de moltes altres dimensions que fomenten l’exclusió social com per exemple, la dimensió competencial i de capacitats, la relacional i d’identitat, la cognitiva, emotiva i moral, la residencial, la familiar o la personal.
L’exclusió social por ser entesa com el trencament delsvincles que uneixen a l’individu amb el funcionament de la societat ([4]). D’una banda els vincles funcionals serien aquells que permeten la integració de l’individu en el funcionament més essencial del sistema predominant, de l’altra els vincles socials que incorporen la persona en un grup social, i també els de tipus cultural, que permeten adoptar les pautes de comportament de la societat.
Podemconcloure que l’exclusió social és la separació de l’individu de la societat,que té com a conseqüència l’aïllament i la no participació d’aquest dins del seu entorn social.
Per localitzar els factors concrets que generen aquesta exclusió social a l’actualitat de manera més activa, es podrien destacar alguns factors concrets. Només en destacarem alguns, però cal mencionar que com hem anotat en les...
tracking img