Sonblaisembren cols

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3176 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 22 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE DIMONIS, DIABLES I BÈSTIES DE FOC DE LES ILLES BALEARS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Federació de dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears es constitueix la federació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 120/1995, de 27 de gener, d'associacions(BOE de 21.02.95), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret de la Federació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de la federació són:

1. La promoció i realització de les festes de correfocs i similars a l’àmbit de les Illes Balears.

2. L’entitat no tindrà finalitats polítiques.

3. Representar tots els grups de dimonis,diables i besties de foc, davant els estaments polítics.

4. Fomentar la col·laboració entre els diferents grups de dimonis,diables i besties de foc.

5. Proporcionar assessorament jurídic.

6. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de la Federació s’estableix a Sóller, i radica al carrer Selrana , número 1.

2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitatl'assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de la federació.

Capítol II. Els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de la Federació totes els grups,colles etc.registrades al Registre d’associacions Illes Balears. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de la federació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegitsper als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la federació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de lafederació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la federació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de la federació.

9. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a laseva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de la federació.

Article 6

Són deures dels membres de la federació:

1. Comprometre's amb les finalitats de la federació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de la federació amb el pagament de quotes, derrames i altresaportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de la federació:

1. Que ho decideixi la Federació interessada, que ha de comunicar per escrit laseva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la federació els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Cada associació que formi la Ferderació tendrà un vot independentment de la assistència de diversos...
tracking img