Supuesto práctico oposiciones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (342 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les respostes serien:

1.Sí, és vàlida la presentació perquè tal com s’estableix a l’article 2 del Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents del’Administració de la Generalitat de Catalunya s’han d’acceptar tots els documents que s’hi presentin o que es rebin, sempre que s’identifiqui l’emissor del document i que s’adrecin a qualsevol de lesadministracions públiques consignades a l’article 38.4 de la Llei 30/1992. Això també es ratifica a l'article 41 de la llei 26/2010.

2.Sí li compulsarà la documentació perquè tal com s’estableix alsarticles 35.c i 38.5 de la Llei 30/1992 els ciutadans tenen dret tal a obtenir una còpia segellada dels documents que presentin, que han d’aportar conjuntament amb els originals, i també que elssiguin retornats, llevat que els originals hagin de figurar en el procediment.

3. 7 de febrer donat que tal com s’estableix a l’article 48 de la llei 30/1992 si no es diu el contrari es compten dieshàbils a partir del dia següent de la seva publicació en un diari oficial. En aquest cas seran 20 díes hàbils a partide del dia seguent al 15 de gener.

4. Li ha de proposar al responsable degestió d’aquestes sol•licituds que requereixi a l’interessat que en el termini de 10 dies aporti el certificat que manca amb la consideració que si no ho fa es considera desestimada la sevasol•licitud tal com s’estableix a l’article 71.1 de la llei 30/1992

5.Aquesta és un regal, només cal consignar B0134 (1 punt i no cal justificar, les dades les donen ells)

6
Codi de l’expedient
Títolde l’expedient
Unitat administrativa
Anys extrems

7
No perquè tal com s’estableix a la llei 10/2001, no es pot destruir la documentació administrativa sense l'autorització de la ComissióNacional d'Accés Avaluació i Tria Documental, a la que caldrà consultar per la destrucció ja sigui directament o mitjançant la consulta de les TAD (Taules d'Avaluació Documental) que aquesta...
tracking img