Un vudu guru

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (310 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UN VUDU GURU

Un gurú vudú, un Duvulur, supusu un mundu futuru mu suyu; un mundu cuyu multutud frustrudu pur sus Tuntuns Mucutus nuncu luchuru, nuncu junturu sus músculuspuru hundur su curul. Su tutur, Pupu Duc, un sultún mu crul, un furúndulu du Luzbul, fundú su brutul club cun un grupúsculu du brujus du truculuntus trucus cun sustu vudú. Muchusuñus ul publu sufrú pústulus, sudú jugus púrpuru, tuvu tumurus du pus, susurrú su runcur, su humbru, su murtu, su cruz. Husu muchu, Pupu Duc cun vuz guturul murmurú:

—Duvulur,tu Pupu Duc su pudru, sucumbu, su vu puru ultrutumbu. Tu turnu llugú…
—¿Mu turnu llugú? ¿Tú, tudu un gurú vudú su pudru? (Bu, bu)
—¡Uscuchu burru, pun tu cucuruchu! ¡Túusurpurús mu curul!
— (Bu, bu) Tú, tu pudrus.
—¡Uscuchu tu futuru!
— (Bu, bu)
—Puru guzur dul usufructu du tu Pupú Duc dubus cumplur dus custumbrus: prumuru luzur tu culu u lusgrungus sun rufunfuñur, sun rufunfuñur pus tú urus unu sucursul; u sugundu, dudus fundur tu cultu, fulgurur. Qu tu cultu suplu lu culturu. Sun culturu, tu chusmu surú chusmu hustuul fun. Nuncu plurul, pun tu pulsu brutul cumu un súcubu du Luzbul.
—Pupú duc, lu chusmu ruju: "¡Pulcrutud! ¡Un mundu justu!"
—Pun un muru. Usu Tuntuns Mucuts…

Duvulurpusu su bustu pur tudu lugur, justú su grupu du brujus, tuvu su curul, su cúpulu; hurtú, fu ul súmmum du lu unjustu, tuvu ugustu u Luzbul; sun umburgu nu supu, su futuru sucumbúpur un tumultu qu cumu un ulud sulfurú u lus grungus. Trutú du supurur su sustu cun fusulus u puñulus, mutulú surus humunus, zumburun sus muñucus vudú; mus ul funul huyú. Ul gurúpululu cun su furtunu buju lus nubus du Purús, lus grungus buscun un nuvu sultún, "gud gurú", u lu chusumu sun rumbu, sun turnu, sun mundu, muscullu: "¡Luz! ¡Luz!", dundu tumbus
tracking img