Bloc problemes acids i Bases

Páginas: 6 (1469 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2015
BLOC DE PROBLEMES D’ÀCIDS I BASES

1. Calcula el pH de la dissolució que s’obté al dissoldre 1 litre de HCl(g) en condicions normals en 100 ml d’aigua. (Sol. 0.35).

2. Calcula el pH de 50 ml de solució que contenen 2.23 g de Ba(OH)2.8H2O. (S. 13.4).

3. Calcula el pH d’una dissolució d’hidròxid de sodi al 2% i d=1.022 gr/cc (Sol. 13.71).

4. Es vol preparar 1 litre de dissolució de HCl depH=l a partir de HCl comercial (35.6%, d= 1.18gr/ml). Calcula el volum que se n’ha d’emprar; indica els estris i el procés a seguir per preparar la dissolució (Sol. 8.7 ml).

5. Es prepara una solució a partir de 1 cc d’àcid nítric comercial (61%, d= 1.38 Kgr/dm3) i aigua fins a 500 ml de dissolució. Aquesta solució és mescla amb 0.25 litres d’àcid nítric 0.003M. Calcula el pH final (Sol. 1.73).

6.Una dissolució d’àcid clòric (no d’HCl!) 0.5M està dissociada en un 87%. Calcula el pH de la dissolució i la Ka de l’àcid clòric

7. Calcula la concentració en mols/l d’una dissolució d’àcid hipobromós (Ka= 2.3.10-11)
que té un pH = 5 (Sol. 4.3)

8. Es disposa d’àcid etanoic (Ka= 1.8.10-5) 0.055M. Calcula quina ha de ser la concentració d’una dissolució d’àcid nítric que tingui el mateix pH(Sol. 0.001M)

9. Calcula el pH de anilina (fenilamina) 0.1M ( pKb= 9.42) (Sol. 8.79)

10. L’etilamina és un líquid de d=0.689 gr/ml, soluble en aigua. Es mescla 15cc d’etilamina amb aigua fins obtenir 1 litre. Calcula el pH (Kb= 5.6.10-4) (Sol. 12.04).

11. L’àcid salicílic (àcid o-hidroxibenzoic) te una Ka = 1.06.10-3. Calcula el pH quan se’n dissol 1 g/dm3 (Sol. 2.64).

12. Esdisposa de 0.25 litres d’àcid cianhídric de pH=4.8 (Ka= 4.93.10-10). Calcula quants grams d’àcid conté. (Sol. 3.44 gr).

13 Es dissol 0.2 mols d’àcid butanoic en 500 ml d’aigua; el pH resultant és de 2.60. Calcula la Ka de l’àcid (Sol. 1.58.10-5).

14. Una dissolució d’àcid benzoic (Ki= 6.6.10-5) està ionitzada en un 1.2%. Calcula la concentració de l’àcid i el pH de la dissolució. ( Sol. 0.458M ,pH= 2.25).

15. Calcula el pH de :

a) 24 grams de clorur de sodi/litre (Sol. 7)
b) 16.8 grams de fluorur de sodi/litre, Ka (HF) = 3.53.10-4 (Sol. 8.53)
c) 24 grams de nitrat d’amoni/0.6 litres, Kb (NH3) = 1.8.10-5 (Sol. 4.78)

16. Calcula el pH d’una solució que conté 5 grams de benzoat de sodi per litre; Ka= 6.3.10-5. (Sol. 8.41)

17. Calcula el pH de: a) cianur de potassi 0.059M(Ka= 5.10-10), b) perclorat de potassi 0.345M (Sol. a 11, b 7)

18. Calcula els grams de clorur d’amoni que s’han de dissoldre en 0.2 litres per obtenir un pH= 4.75; Kb= 1.8.10-5. (Sol. 6.3 grams).

19. Determina la concentració d’una dissolució d’acetat de sodi de pH= 8.72, Ka= 1.8.10-5 . (Sol. 0.05M).

20. Es prepara una dissolució de cianur de potassi de pH= 10.34; l’ió cianur estàhidrolitzat en un 12.5%. Calcula el pKa de l’àcid cianhídric. (Sol. 9.44).

21. Calcula el pH d’una solució de nitrat d’amoni del 8% i d= 1.03gr/ml; Kb = 1.8.10-5 . (Sol. 4.61).

22. Es mesclen 1.9 litres d’hidròxid de bari 0.005M amb 100 ml d’hidròxid de potassi 0.25M. Calcula el pH resultant (Sol. 12.34).

23. Es mesclen 400 ml d’àcid fòrmic 0.15M i 0.1 litres d’àcid nítric 0.05M. Calcula el pH i elgrau d’ionització de l’àcid fòrmic, Ka= 2.1.10-4 (Sol. 1.92; 1.67%).

24.- Calcula el pH d’una dissolució que conté NaOH 0.02M i etilamina 0.03M. (Kb= 5.6.10-4). (Sol. 12.332).

25. Considera les dissolucions: a) àcid fòrmic 0.1M (Ka= 2.1.10-4), b) àcid fòrmic 0.1 en HCl 0.02M. Calcula el grau de dissociació de l’àcid fòrmic (Sol. 4.2%, 0.9%).

26. Compara el grau de dissociació de l’etilamina0.2M (Kb= 4.3.10-4) en a) aigua, b) NaOH 0.01M. (Sol. 4.6%, 2.8%). Justifica les diferències.

27. L’aspirina és un àcid monopròtic (Ka=10-4). Sabent que l’àcid clorhídric existent en l’estómac produeix un pH=l, calcula el % d’ionització de l’aspirina en l’estómac (Sol. 0.1%).

28. Sobre 400 cc de dissolució 0.1M d’un àcid monopròtic amb un grau de dissociació de 0.08, s’afegeix una gota d’àcid...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • àcids i bases
  • Acids And Bases
  • BLOC 6 Problemes
  • Àcids carboxílics i derivats
  • BLOC I 3 Motriu
  • PROBLEMAS BASES
  • Acidso Y Bases
  • Qüestions Selectivitat Bloc I 15 16

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS